Положення про наукові підрозділи університету

Останнє оновлення: Середа, 15 квітня 2015, 11:08

1. Загальні положення

1.1 Галузева науково-дослідна лабораторія Українського державного університету залізничного транспорту (далі галузева лабораторія) організується з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу (ПВС) наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів до вирішення важливих науково-технічних проблем розвитку відповідної галузі залізничного транспорту.

1.2 Галузева лабораторія УкрДУЗТ організується у складі науково-дослідної частини як структурна одиниця.

1.3 Діяльність галузевої лабораторії здійснюється по затвердженим для неї науковим напрямам на підставі плану наукових досліджень університету згідно з договорами, укладеними з замовниками науково-технічної продукції.

1.4 Галузева лабораторія розташовується на площах УкрДУЗТ або, при необхідності, на площах підприємств і організацій Міністерства транспорту та зв’язку України або Укрзалізниці, в інтересах яких проводяться роботи.

2. Завдання і організація робіт галузевої лабораторії

2.1 Завданнями галузевої лабораторії є:

2.2 Галузева лабораторія працює у тісній творчій співдружності з відповідними структурними підрозділами залізниць, промисловими підприємствами, науковими дослідницькими і проектними організаціями Міністерства транспорту та зв’язку України і Укрзалізниці, а також підтримує зв’язки з кафедрами і науково-дослідними лабораторіями транспортних навчальних закладів.

2.3 Загальне керівництво діяльністю галузевої лабораторії здійснюється науковим керівником, який призначається ректором УкрДУЗТ з числа штатного професорсько-викладацького складу.

Науковий керівник галузевої лабораторії:

2.4 У випадку необхідності може бути введена штатна посада завідувача галузевою лабораторією, права і обов’язки якого визначаються науковим керівником по узгодженню з начальником науково-дослідної частини університету.

2.5 Науково-дослідна робота в галузевій лабораторії виконується:

2.6 Штатний розклад галузевої лабораторії затверджується ректором УкрДУЗТ.

2.7 Науково-дослідна робота у галузевій лабораторії проводиться за господарськими договорами з Міністерством транспорту та зв’язку України, Укрзалізницею, їх підприємствами в обсязі лімітів, які виділяються на фінансування лабораторії, а також з іншими організаціями і установами.

Договори укладаються згідно з планом науково-дослідних робіт галузевої лабораторії, який є складовою частиною тематичного плану НДР університету на поточний рік.

Терміни виконання етапів науково-дослідної роботи і поточна звітність про їх результати регулюються умовами договору і здійснюються через науково-дослідну частину УкрДУЗТ.

3. Кошти і фінансування галузевої лабораторії

3.1 Для організації галузевої лабораторії Міністерство транспорту та зв’язку України і Укрзалізниця передають УкрДУЗТ обладнання, матеріали і прибори як за рахунок коштів, що виділяються для виконання робіт, так і шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс.

3.2 Для забезпечення завантаження галузевої лабораторії Міністерство транспорту та зв’язку України і Укрзалізниця передбачають у своїх річних планах НДДКР тематику галузевої лабораторії і відповідний обсяг фінансування.

3.3 Складовою частиною фінансування галузевої лабораторії можуть бути кошти інших замовників науково-технічної продукції згідно з тематичним планом робіт лабораторії.

3.4 Бухгалтерський облік і фінансові операції галузевої лабораторії здійснюються бухгалтерією УкрДУЗТ у межах коштів, що поступають від безпосередніх замовників науково-дослідних робіт за господарськими договорами.

4. Порядок організації галузевої лабораторії

4.1 Галузева лабораторія організується наказом ректора УкрДУЗТ з дозволу Міністерства транспорту та зв’язку України.

4.2 Пропозиції щодо організації галузевої лабораторії обговорюються Вченою радою УкрДУЗТ, розглядаються відповідними Головними управліннями Укрзалізниці і направляються до Міністерства транспорту та зв’язку України для узгодження.

4.3 Пропозиції щодо організації галузевої лабораторії повинні містити такі дані:

5. Ліквідація галузевої лабораторії

5.1 Галузева лабораторія може бути ліквідована наказом ректора УкрДУЗТ за погодженням Міністерства транспорту та зв’язку України.

Про майбутню ліквідацію галузевої лабораторії її науковий керівник і співробітники повинні бути попереджені не пізніше ніж за два місяці. Обладнання та інше майно лабораторії після її ліквідації залишаються на балансі УкрДУЗТ.

6. Внесення змін до цього Положення

6.1 Усі питання діяльності галузевої лабораторії, не передбачені цим Положенням, вирішуються ректоратом університету.

6.2 Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за рекомендацією Вченої ради наказом ректора університету.