Наука

Аспірантура та докторантура

Останнє оновлення: Четвер, 14 травня 2020, 08:11

В Українському державному університеті залізничного транспорту здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. На навчання приймаються як громадяни України, так і громадяни інших держав.

Науковими керівниками та консультантами призначаються провідні фахівці, доктори та кандидати наук. В університеті працюють 4 спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Випускники докторантури та аспірантури працюють на кафедрах університету викладачами, науковими співробітниками та керівниками структурних підрозділів, а також в інших закладах вищої освіти, наукових установах і підприємствах України та за кордоном.

Перелік спеціальностей:

- 051 - Економіка

Підготовка здобувачів вищої кваліфікації за спеціальністю 051 - Економіка здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної функції. Фахівець вищої кваліфікації з економіки за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька. Економіка – комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме – про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

- 126 - Інформаційні системи та технології

Зміст діяльності фахівців полягає у розробці та супроводженні прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, корпоративних систем та мереж, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем; програмних продуктів для бізнесу; Web – порталів; мультимедійного програмного забезпечення; баз даних та знань; програмних систем діагностики та сертифікації; програмних засобів захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах.

- 133 - Галузеве машинобудування

Фахівець вищої кваліфікації з цієї спеціальності отримує ґрунтовні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію. Підготовка також передбачає засвоєння знань та отримання вмінь і навичок щодо застосування в професійній діяльності комп’ютерних інтегрованих технологій, економічної та екологічної підготовки та інших технічних наук.

Завдяки своїй багатогранності фахівці спеціальності знаходять широке застосування в багатьох сферах інженерної діяльності.

- 152 - Метрологія та інформаційно - вимірювальна техніка

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» передбачає підготовку фахівців широкого профілю, які здатні кваліфіковано проектувати інформаційні системи контролю продукції; здійснювати сертифікацію і атестацію продукції; організовувати і проводити вхідний, наскрізний і вихідний контроль технічного обладнання; розробляти методики проведення технічного контролю і створювати системи забезпечення якості; організовувати метрологічне забезпечення виробництва.

Спеціальність знаходить широке застосування в багатьох сферах діяльності.

- 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Підготовка фахівців вищої кваліфікації з даної спеціальності передбачає якісну підготовку інженерних і наукових кадрів які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, в тому числі мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, використання новітніх інформаційних технологій та проведення науково-дослідних робіт у цій області.

- 192 - Будівництво та цивільна інженерія

Фахівці спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.

- 273 - Залізничний транспорт

За спеціальністю 273 здійснюється підготовка спеціалістів, які вміють використовувати сучасні інтелектуальні технології для створення локомотивів, дизель-поїздів, вагонів та спеціальних засобів рухомого складу, включаючи їх механічну а також енергетичну частини з системами активного регулювання руху і використанням комп’ютерних технологій управління та діагностики. Крім того, підготовка ведеться також в напрямку експлуатації та ремонту засобів рухомого складу залізничного транспорту.

- 275 - Транспортні технології (залізничний транспорт)

Фахівець з транспортних технологій - це затребувана професія на ринку праці, оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.

Правила прийому до аспірантури та докторантури Переглянути