Наука

Положення про наукові підрозділи університету

Останнє оновлення: Середа, 15 квітня 2015, 11:08

1. Загальні положення

1.1 Галузева науково-дослідна лабораторія Українського державного університету залізничного транспорту (далі галузева лабораторія) організується з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу (ПВС) наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів до вирішення важливих науково-технічних проблем розвитку відповідної галузі залізничного транспорту.

1.2 Галузева лабораторія УкрДУЗТ організується у складі науково-дослідної частини як структурна одиниця.

1.3 Діяльність галузевої лабораторії здійснюється по затвердженим для неї науковим напрямам на підставі плану наукових досліджень університету згідно з договорами, укладеними з замовниками науково-технічної продукції.

1.4 Галузева лабораторія розташовується на площах УкрДУЗТ або, при необхідності, на площах підприємств і організацій Міністерства транспорту та зв’язку України або Укрзалізниці, в інтересах яких проводяться роботи.

2. Завдання і організація робіт галузевої лабораторії

2.1 Завданнями галузевої лабораторії є:

 • виконання теоретичних і експериментальних наукових досліджень і розробок з метою створення нових матеріалів і зразків нової техніки, передової технології, удосконалення організації труда і управління виробництвом, які безпосередньо сприяють прискоренню науково-технічного прогресу на залізничному транспорті України і виведенню його на світовий рівень;
 • розробка рекомендацій по підвищенню продуктивності і технічного рівня обладнання на залізницях, а також упровадженню нових прогресивних технологічних процесів;
 • надавати потрібну допомогу замовникам по упровадженню у виробництво результатів завершених у лабораторії досліджень і здійснення авторського нагляду;
 • сприяння росту кваліфікації професорсько-викладацького складу та удосконаленню навчально-виховного процесу в університеті шляхом залучення ПВС, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів до виконання досліджень у лабораторії, використання результатів завершених досліджень у навчальному процесі і матеріальної бази галузевої лабораторії для організації практичних занять, курсових і дипломних робіт студентів.

2.2 Галузева лабораторія працює у тісній творчій співдружності з відповідними структурними підрозділами залізниць, промисловими підприємствами, науковими дослідницькими і проектними організаціями Міністерства транспорту та зв’язку України і Укрзалізниці, а також підтримує зв’язки з кафедрами і науково-дослідними лабораторіями транспортних навчальних закладів.

2.3 Загальне керівництво діяльністю галузевої лабораторії здійснюється науковим керівником, який призначається ректором УкрДУЗТ з числа штатного професорсько-викладацького складу.

Науковий керівник галузевої лабораторії:

 • безпосередньо керує усією роботою і несе відповідальність за стан і результати наукової і практичної діяльності лабораторії;
 • подає на затвердження плани науково-дослідних робіт лабораторії, відповідає за їх виконання;
 • забезпечує координацію діяльності галузевої лабораторії з відповідними кафедрами УкрДУЗТ та іншими науковими установами;
 • розпоряджається усіма матеріальними ресурсами лабораторії у межах затверджених для неї планів і кошторисів;
 • підбирає кандидатури робітників лабораторії;
 • організує залучення до робіт в лабораторії докторантів, аспірантів, магістрів, студентів;
 • сприяє використанню матеріально-технічної бази галузевої лабораторії для організації навчальних занять і участі штатних співробітників лабораторії у навчальному процесі.

2.4 У випадку необхідності може бути введена штатна посада завідувача галузевою лабораторією, права і обов’язки якого визначаються науковим керівником по узгодженню з начальником науково-дослідної частини університету.

2.5 Науково-дослідна робота в галузевій лабораторії виконується:

 • штатними співробітниками галузевої лабораторії;
 • професорсько-викладацьким складом, навчально-допоміжним і виробничим персоналом, який перебуває у штаті УкрДАЗТ, на умовах штатного сумісництва або за контрактною формою організації та оплати праці;
 • докторантами, аспірантами, магістрами, студентами, які навчаються з відривом від виробництва;
 • співробітниками інших організацій, у тому числі і вищих навчальних закладів.

2.6 Штатний розклад галузевої лабораторії затверджується ректором УкрДУЗТ.

2.7 Науково-дослідна робота у галузевій лабораторії проводиться за господарськими договорами з Міністерством транспорту та зв’язку України, Укрзалізницею, їх підприємствами в обсязі лімітів, які виділяються на фінансування лабораторії, а також з іншими організаціями і установами.

Договори укладаються згідно з планом науково-дослідних робіт галузевої лабораторії, який є складовою частиною тематичного плану НДР університету на поточний рік.

Терміни виконання етапів науково-дослідної роботи і поточна звітність про їх результати регулюються умовами договору і здійснюються через науково-дослідну частину УкрДУЗТ.

3. Кошти і фінансування галузевої лабораторії

3.1 Для організації галузевої лабораторії Міністерство транспорту та зв’язку України і Укрзалізниця передають УкрДУЗТ обладнання, матеріали і прибори як за рахунок коштів, що виділяються для виконання робіт, так і шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс.

3.2 Для забезпечення завантаження галузевої лабораторії Міністерство транспорту та зв’язку України і Укрзалізниця передбачають у своїх річних планах НДДКР тематику галузевої лабораторії і відповідний обсяг фінансування.

3.3 Складовою частиною фінансування галузевої лабораторії можуть бути кошти інших замовників науково-технічної продукції згідно з тематичним планом робіт лабораторії.

3.4 Бухгалтерський облік і фінансові операції галузевої лабораторії здійснюються бухгалтерією УкрДУЗТ у межах коштів, що поступають від безпосередніх замовників науково-дослідних робіт за господарськими договорами.

4. Порядок організації галузевої лабораторії

4.1 Галузева лабораторія організується наказом ректора УкрДУЗТ з дозволу Міністерства транспорту та зв’язку України.

4.2 Пропозиції щодо організації галузевої лабораторії обговорюються Вченою радою УкрДУЗТ, розглядаються відповідними Головними управліннями Укрзалізниці і направляються до Міністерства транспорту та зв’язку України для узгодження.

4.3 Пропозиції щодо організації галузевої лабораторії повинні містити такі дані:

 • цілі і завдання пропонуємої до організації галузевої лабораторії (наукові напрямки діяльності лабораторії і техніко-економічна оцінка очікуваних результатів досліджень);
 • наявний науковий заділ, науково-технічна база і наукові кадри;
 • розмір площ, потрібний для розміщення галузевої лабораторії і площі, які виділяються для неї. При розміщенні лабораторії на площах УкрДУЗТ необхідно дати характеристику забезпеченості університету площами для навчального процесу, указати розмір загальної площі навчально-лабораторних будівель, контингент студентів очного навчання;
 • назва кафедри, під науковим керівництвом якої здійснюватиме свою діяльність галузева лабораторія, склад професорів і викладачів цієї кафедри, а також ефективність її наукової діяльності для галузі.
 • пропонуємий науковий керівник;
 • чисельність співробітників галузевої лабораторії і штатний розклад.

5. Ліквідація галузевої лабораторії

5.1 Галузева лабораторія може бути ліквідована наказом ректора УкрДУЗТ за погодженням Міністерства транспорту та зв’язку України.

Про майбутню ліквідацію галузевої лабораторії її науковий керівник і співробітники повинні бути попереджені не пізніше ніж за два місяці. Обладнання та інше майно лабораторії після її ліквідації залишаються на балансі УкрДУЗТ.

6. Внесення змін до цього Положення

6.1 Усі питання діяльності галузевої лабораторії, не передбачені цим Положенням, вирішуються ректоратом університету.

6.2 Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за рекомендацією Вченої ради наказом ректора університету.