Кафедри механіко-енергетичного факультету

Факультет «Механіко-енергетичний»

Останнє оновлення: Вівторок, 25 лютого 2020, 09:01

Історія розвитку факультету тісно пов’язана з розвитком університету.

Механіко-енергетичний факультет є найстарішим серед факультетів університету: його було створено разом з Харківським експлуатаційно-тяговим інститутом залізничного транспорту (пізніше Харківський інститут інженерів залізничного транспорту) у 1930р. і з початку 1930 – 1931 навчального року він почав підготовку інженерів-механіків для залізничного транспорту.

Сьогодні факультет об’єднує 6 кафедр, у тому числі 5 випускаючих: «Експлуатація та ремонт рухомого складу», «Вагони», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Теплотехніка, теплові двигуни та енергетичний менеджмент», «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів», «Механіка і проектування машин».

Завідувачі кафедр:

КАФЕДРА «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ»
д.т.н, професор Пузир Володимир Григорович
телефон: (057) 730-19-98

КАФЕДРА «ВАГОНИ»
д.т.н, професор Мартинов Ігор Ернстович
телефон: (057) 730-10-34

КАФЕДРА «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
д.т.н, професор Бабаєв Михайло Михайлович
телефон: (057) 730-19-96

КАФЕДРА «ТЕПЛОТЕХНІКА, ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
д.т.н, професор Фалендиш Анатолій Петрович
телефон: (057) 730-10-77

КАФЕДРА «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ»
д.т.н, професор Тимофеєва Лариса Андріївна
телефон: (057) 730-10-49

КАФЕДРА «МЕХАНІКА І ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН»
д.т.н, професор Мороз Володимир Ілліч
телефон: (057) 730-10-51

Факультет веде підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» та «магістр» за освітніми програмами:

Факультет готує фахівців за денною та заочною формами навчання з терміном навчання 4 роки та 5 років відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і 1, 5 року до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі середньої школи.

Факультет входить до складу навчального комплексу «ВНЗ – технікум», в рамках якого ведеться підготовка фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за скороченим терміном навчання.

На факультеті є все необхідне для підготовки фахівців залізничного транспорту, щоб ефективно працювати в сучасних умовах та швидко адаптуватися до змін в технічному та нормативному забезпеченні підприємств залізничного транспорту та інших галузей. Для цього є найдосвідченіший професорсько-викладацький склад, відповідне матеріально-технічне забезпечення та передові методики та технології навчання.

На кафедрах факультету постійно розробляються та видаються підручники, навчальні посібники, методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, лабораторних робіт і практичних занять.

У всіх видах навчального процесу застосовується електронно-обчислювальна техніка.

Викладачі факультету постійно беруть участь у роботах міжвузівських методичних конференцій і семінарів, які організовуються у Харкові, в Україні, країнах СНД та інших країнах світу.

У навчальний процес впроваджуються новітні навчальні технології: проблемне навчання, ділові ігри, комплексне проектування та інше.

На протязі навчання студенти отримують одну або декілька робочих професій:

 • провідник пасажирського вагона;
 • оглядач вагонів;
 • слюсар з ремонту рухомого складу;
 • електромонтер контактної мережі;
 • слюсар з ремонту устаткування теплових мереж;
 • помічник машиніста тепловоза, електровоза;
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Випускники факультету працюють на різних інженерно-технічних посадах керівниками залізничного транспорту та інших галузей народного господарства.

Колективи кафедр факультету виконують значну організаційну та науково-методичну роботу, яка спрямована на підвищення якості навчального процесу. Навчальні аудиторії, кабінети і лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання. Розширюється лабораторна база у зв’язку з введенням нових дисциплін. Кожна випускна кафедра має навчальні філії на підприємствах Харкова та Південної залізниці для проведення занять безпосередньо в умовах виробництва.

Підготовку інженерів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який налічує 102 чоловіка, у тому числі: 16 професорів і докторів технічних наук та 61 доцентів, кандидатів технічних наук.

Зараз на факультеті навчається понад 3000 студентів денної та заочної форм навчання за всіма спеціальностями.

Студентам факультету надаються місця в гуртожитках. На цей час факультет має два гуртожитки за адресою провулок Лізи Чайкіної, 2 на 460 місць і вулиця Фісановича, 9 на 150 місць.

У кожному гуртожитку є рада студентів гуртожитку, яка проводить виховну роботу серед студентів. Традиційно проводиться посвячення студентів першого курсу до мешканців гуртожитку. Студенти факультету беруть активну участь у спортивних змаганнях, роботі КВК, художній самодіяльності. Починаючи з першого курсу серед студентів факультету проводиться виховна робота відповідно до розробленої концепції виховної роботи.

Головними перспективними напрямками наукових досліджень факультету є:

 • вдосконалення конструкцій, підвищення міцності та надійності рухомого складу (вагонів, тепловозів, дизель-електропоїздів);
 • застосування статичних перетворювачів для рухомого складу залізниць;
 • вдосконалення конструкцій, робочого процесу і підвищення надійності двигунів внутрішнього згоряння та теплосилових установок;
 • розробка і впровадження у виробництво ресурсозберігаючих технологій та обладнання;
 • вирішення екологічних проблем тепловозної тяги;
 • розробка нових технологічних процесів ремонту рухомого складу та обладнання;
 • вдосконалення діагностики та випробування конструкцій нового рухомого складу;
 • технології економії паливно-мастильних матеріалів, кондиціювання їх якості;
 • дослідження формування покриттів на керамічних матеріалах на основі оксиду хрому і впливу їх на фізико-механічні властивості матеріалів;
 • теоретичне, математичне та алгоритмічне забезпечення формоутворення двопараметричних зубчастих зачеплень.

На факультеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі.