Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Кафедра «Філософія та соціологія»

Останнє оновлення: П'ятниця, 13 березня 2020, 09:40

Історія кафедри філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту починається з моменту заснування вузу у 1936 році. Сучасну назву кафедра отримала у 1990 році – «Філософія та соціологія».

Очолює кафедру доктор філософських наук, професор Петрушов Володимир Миколайович.

У складі кафедри – 8 викладачів, серед них 2 доктори філософських наук, мають учене звання професор, 4 кандидата філософських наук, мають учене звання доцента. 1 кандидат психологічних наук, має учене звання доцент, 1 старший викладач.

Кафедра філософії та соціології здійснює викладання таких навчальних дисциплін: «Філософія», «Філософські проблеми сучасності», «Філософія і соціологія», «Соціологія», «Психологія», «Психологія і соціологія», «Психологія ділового спілкування», «Психологія управління», «Етика та естетика», «Логіка», «Релігієзнавство».

В пошуках більш ефективних шляхів засвоєння студентами гуманітарних дисциплін колектив кафедри акцентує увагу на можливостях використання на практиці здобутих знань, зокрема в процесі аналізу актуальних проблем сьогодення. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють проблемне подання навчального матеріалу, використовуючи на заняттях «дискусійні» ситуації, що розвивають творчі здібності студентів, спонукають до самостійної роботи над розв'язанням невирішених проблем, використовують на практичних заняттях елементи тренінгових вправ для покращення засвоєння матеріалу.

Навчальна робота кафедри щільно пов’язана з виховною діяльністю. Студенти й викладачі беруть активну участь у наукових і науково-методичних конференціях університету та конференціях різного в Україні та за її межами, видають статті в збірниках наукових праць, проводять «круглі столи» з актуальних питань філософії, психології, соціології, екскурсії до визначних місць та музеїв міста тощо.

Щороку, за підтримки кафедри, студенти денної форми навчання беруть участь у міжвузівських та Всеукраїнських предметних олімпіадах з філософії, проблем гендерної рівності.

Як продовження освітньо-виховної роботи на кафедрі працює дискусійний клуб. Активно працює філософсько-соціологічний та психологічний гуртки.

Виконання задач, які покладено на колектив кафедри, неможливе без постійного підвищення теоретичного рівня та педагогічної майстерності викладачів. З цією ж метою на кафедрі працює теоретичний семінар, в роботі якого беруть участь усі члени кафедри та провідні фахівці з інших навчальних закладів.
Науково-дослідна робота кафедри здійснюється згідно з планом наукової діяльності Навчально-наукового центру гуманітарної освіти УкрДУЗТ і включає в себе дослідження в галузі філософії, соціології, психології.

Кафедра філософії та соціології підтримує тісний зв’язок зі спорідненими кафедрами Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди, Харківського національного технічного університет сільського господарства імені П. Василенка та іншими. Це має позитивне значення для підвищення кваліфікації викладачів, що підтверджується науковими публікаціями, участю в міжнародних конференціях, наукових семінарах тощо.