Освіта

Історична довідка

Останнє оновлення: Вівторок, 09 квітня 2019, 11:50

Традиції післядипломної освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту (УкрДУЗТ) мають майже п’ятдесятирічну історію.
Створення у 1996 році Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (ІППК) на базі факультету підвищення кваліфікації кадрів продовжувало й підносило на новий якісний рівень набуті традиції.
Організація ІППК як структурного підрозділу університету мала за мету задоволення потреб суспільства та держави у висококваліфікованих фахівцях, спрямована на виконання «Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій в нових умовах розвитку суспільства». Першим директором ІППК з 1996 до 2001 року був доцент В.М.Астахов, нині перший проректор Університету. За ці роки створена структура та матеріальна база Інституту, розроблені методологічні й методичні засади його діяльності, закладені основи навчального процесу, проведена масштабна робота з встановлення зв’язків з підприємствами та організаціями, які були потенційними замовниками перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Перша група слухачів Інституту була сформована з працівників Південної залізниці, які були зараховані до кадрового резерву на посади керівників підприємств залізниці.

У 1998 р. заступником директора Інституту призначено доцента А.О.Каграманяна, який з 2001 р. очолив ІППК. З весни 1998р. ІППК починає активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності: друга вища освіта, заочна магістратура, цільове та виїзне підвищення кваліфікації працівників залізничного транспорту.
Основними завданнями інституту були:

 • • перепідготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст, магістр;
 • • підвищення кваліфікації фахівців підприємств Укрзалізниці та підприємств промислового залізничного транспорту з основних питань їх діяльності;
 • • підвищення кваліфікації з питань організації перевезення небезпечних вантажів, модернізації основних засобів залізничного транспорту,
  впровадження сучасної техніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій на базі енерго-, матеріало- та ресурсозбереження;
 • • спеціальне навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;
 • • спеціалізоване навчання працівників метрополітенів та проектно-конструкторських організацій
  з питань розробки та впровадження нової техніки;
 • • підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, технічних шкіл з питань організації та змісту навчання,
  впровадження сучасних технології навчання та самопідготовки;
 • • спеціалізоване навчання з охорони праці та промислової електробезпеки;
 • • атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою.

У структурі Інституту було започатковано наступні підрозділи - Навчально-науковий центр перепідготовки (ННЦП) та Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації (ННЦПК), Галузевий центр з навчання та перевірки знань з питань охорони праці, Центр спеціального навчання суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (ЦНВ), Атестаційна комісія з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою.
Факультет підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників залізничного транспорту почав функціонувати з січня 1968 р. відповідно до наказу МПС № 1401 від 19 грудня 1967 р. Першим деканом факультету було призначено Є.І.Левандовського.
З 1974 по 1997 р. факультет очолював доцент А.П.Горбенко.
Подальшим стимулом для розвитку факультету став його перехід у 1989 р. на госпрозрахунок, що створило нові можливості для підвищення якості навчання.
На початку 1990-х років започаткована планова система підготовки кадрового резерву для підприємств залізничної галузі.
З 1997 по 2003 р. посаду декана факультету обіймав доцент А.М.Штомпель. У цей час діяльність факультету підвищення кваліфікації починає розширюватися за рахунок груп спеціалістів підприємств промислового залізничного транспорту та викладачів технікумів і технічних шкіл транспортно-дорожнього комплексу.
З 2003 р. деканом факультет підвищення кваліфікації призначено професора В.І.Мойсеєнко.
У 2016 р. факультет підвищення кваліфікації перейменовано на Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації (ННЦПК).
З 2013 р. до 2018 р. Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації очолював доцент С.В. Кошевий.
Основні напрями діяльності ННЦПК на теперішній час наступні:

 • - співпраця з залізницями, промисловими підприємствами, ВНЗ на укладання договорів з підвищення кваліфікації керівних працівників
  та спеціалістів різних фахових спрямувань залізниць України;
 • - навчання в школі молодого викладача університету;
 • - навчання з охорони праці керівних працівників та співробітників університету;
 • - впровадження дистанційної форми навчання;
 • - виїзні заняття на базі замовника;
 • - атестація осіб щодо вільного володіння державною мовою.

Для здійснення своєї роботи ННЦПК має відповідну власну навчально-матеріальну базу та використовує базу університету: п’ять сучасних спеціалізованих навчальних аудиторій; комп’ютерний клас, на базі якого утворений Навчальний центр програмованих логічних контролерів «Schneider Electric»; лабораторія систем керування залізничними транспортними засобами з обладнанням фірми «Medcom»; лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики; лабораторія телекомунікаційних технологій з обладнанням «Watson Telecom».
На сьогоднішній день контингент слухачів факультету підвищення кваліфікації становить близько 1500 осіб на рік.
У 2001 р. в ІППК УкрДУЗТ створено факультет перепідготовки кадрів (ФПП).
З 2001 по 2003 р. деканом ФПП, а з 2003 по 2004 р.р. заступником директора Інституту працював доцент Г.Л.Ватуля, зараз проректор Університету з наукової роботи.
З 2003 року деканом ФПП, а з 2004 – заступником директора Інституту призначено доцента В.В.Захарченка.
Метою створення ФПП була підготовка фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня в Україні «магістр» в першу чергу з перспективних молодих фахівців підприємств Укрзалізниці та надання другої вищої освіти за базовими спеціальностями Університету.
У 2004 році деканом ФПП призначено доцента Є.Є.Счастного.
У 2016 р. факультет перепідготовки перейменовано на Навчально-науковий центр перепідготовки (ННЦП).
ННЦП проводив освітянську діяльність з перепідготовки фахівців з одержанням другої вищої освіти в заочній магістратурі за всіма освітніми програмами Університету.
Перепідготовка забезпечує здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань та організаторських навичок, а також безперервне оновлення професійних знань та умінь, здобуття нової спеціальності або кваліфікації на основі раніше здобутої освіти і досвіду практичної роботи.
В основу навчання покладені такі основні принципи:

 • - навчання керівників з урахуванням специфіки роботи їхніх підприємств в умовах ринкового середовища,
  забезпечення випереджуючого та інтерактивного підходів в навчанні;
 • - впровадження нових методів і технологій навчання, сучасних наукових досліджень з менеджменту, маркетингу, інновацій, психології,
  використання інформаційних технологій і засобів зв’язку;
 • - впровадження державних освітніх стандартів навчання та використання різних його форм і видів навчання;
 • - залучення додаткових джерел фінансування навчання (в тому числі госпрозрахункових, міжнародних);
 • - підготовка та впровадження дистанційних методик освіти, які набувають все більшого розповсюдження в світовій практиці.

Розвиток високошвидкісних перевезень на залізницях України, відкриття нових та реконструкція існуючих міжнародних транспортних коридорів, що проходять територією країни, збільшення обсягів перевезень обумовлюють зростаючий попит підприємств транспорту у кваліфікованих фахівцях з базовою залізничною вищою освітою.
З 2014 року в ННЦП здійснювалась підготовка магістрів з високошвидкісного руху за програмою Європейського союзу TEМPUS за проектом «Магістр з експлуатації та інфраструктури високошвидкісного руху в Україні та Росії» з видачею дипломів Українського державного університету залізничного транспорту та Національної консерваторії ремесел та мистецтв Франції (м. Париж).
Постійна турбота про кадрове забезпечення навчального процесу є традицією як Університету, так і Інституту. До викладання в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів залучаються ті професори та доценти, що мають не лише високу педагогічну майстерність, а й значний досвід роботи на виробництві.
Сьогодні навчальний процес в ІППК здійснюють 319 викладачів, серед яких 307 - співробітники Університету. Кваліфікація професорсько-викладацького складу розглядається як найважливіша запорука якості навчального процесу. Частка викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання стабільно висока і має тенденцію до зростання. Науковий ступень кандидата наук мають 276 викладача (87%), доктора наук - 42 викладачі (13%).
Окрім професорсько-викладацького складу Університету до навчального процесу в Інституті залучаються провідні досвідчені фахівці Укрзалізниці, Південної залізниці, Територіального управління Держнаглядохоронпраці, Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, господарчого суду, Міністерства інфраструктури України та інші.
Щорічний випуск Навчально-наукового центру перепідготовки досяг більш 400 осіб.
Випускниками ІППК за роки його існування були провідні фахівці залізничного транспорту України: В.М.Остапчук – народний депутат України, Герой України, доктор технічних наук; М.Г.Уманець - начальник Південної залізниці, кандидат технічних наук, В.І.Панкратов – голова правління ВАТ «Київ-Дніпровський», кандидат технічних наук, І.С.Груник - начальник Львівської залізниці, М.І.Луханін - колишній перший заступник Генерального директора Укрзалізниці, кандидат технічних наук, М.С.Кужавський - директор Регіональної філії 'Придніпровська залізниця' АТ 'Укрзалізниця'.
З вересня 2018 р. діяльність Навчально-наукового центру перепідготовки у складі ІППК припинено. Підготовку магістрів за спеціальностями передано на факультети Університету. Підготовка магістрів з високошвидкісного руху за програмою Європейського союзу TEМPUS за проектом «Магістр з експлуатації та інфраструктури високошвидкісного руху в Україні та Росії» передано до Відділу міжнародних зв’язків Університету.
У 2008 році було створено Навчально-науковий центр спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (ННЦНВ) як структурний підрозділ Українського державного університету залізничного транспорту.
З моменту створення до 2012 року директором Центру працював доцент Д.С.Лючков.
З 2012 року - доцент Д.С.Козодой.
За роки свого існування ННЦНВ підготував більше 11000 осіб з питань перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Слухачі центру щодобово забезпечують безпечне перевезення небезпечних вантажів залізницями України.
Сьогодні в Центрі до викладання залучаються провідні викладачі Університету, які пройшли підготовку з цих питань та отримали відповідний сертифікат. За їх активної участі ведеться видавницька та наукова робота в галузі перевезення небезпечних вантажів. Всього було видано 4 навчальних посібники з питань перевезення небезпечних вантажів, один з яких отримав Гриф міністерства освіти і науки України, підготовлено 6 патентів на винахід.
Центр активно співпрацює з Департаментом безпеки Міністерства інфраструктури України, ДП «Дніпропетровський орган із сертифікації залізничного транспорт», ДП «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті», АТ «Укрзалізниця» та її регіональними філіями «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця», «Донецька залізниця», «Одеська залізниця», «Львівська залізниця», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Укргазвидобування», ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Арселор Міттал» та ін.
З червня 2017 р. почала роботу Атестаційна комісія з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою під керівництвом доцента Бєлікової Н.В.
За час роботи комісії пройшли атестацію майже 1300 осіб - працівників та претендентів на посади державних органів Харкова та Харківської області.

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів щиро запрошує всіх бажаючих для отримання якісної, сучасної освіти для роботи на залізничному транспорті та в інших сферах економіки!