Кафедри механіко-енергетичного факультету

Кафедра «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ)

Останнє оновлення: Вівторок, 25 лютого 2020, 09:15

Інтеграція України в Європейське співтовариство, швидкі темпи зростання виробництва зумовлюють необхідність підготовки фахівців високого рівня у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, якості, стандартизації та сертифікації, які можуть самостійно застосовувати нові знання й уміння, а також вчасно адаптуватися у процесі своєї професійної діяльності. Для майбутнього фахівця, пов′язаного з будь-яким напрямком підготовки, важливо знати правові, організаційні і сучасні методи метрологічного забезпечення, технічних регламентів на національних, регіональних, міжнародних рівнях.

Кафедра якості, стандартизації, сертифікації та технологій виготовлення матеріалів забезпечує навчання студентів за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр).

Галузь знань:

15 - Автоматизація та приладобудування

Спеціальність (напрям підготовки):

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми:

Рівень Бакалавр - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Рівень Магістр - Якість, стандартизація та сертифікація

 

Рівень Бакалавр - МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі метрологічного забезпечення технологічних процесів виготовлення та відновлення продукції, процедури розробки нормативних документів, процедури підтвердження відповідності, методи сертифікаційних випробувань та інформаційно-вимірювальних засобів забезпечення випробувань та контролю продукції та послуг.

Застосування набутих компетентностей в розробці та використанні засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювання, вимірювальних систем), в використанні інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності, при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за програмою "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з виконанням функцій пов’язаних з упровадженням нових засобів вимірювальної техніки; новими методами вимірювань, випробувань і контролю, метрологічної атестації; аналізом причин виникнення браку і розробленням засобів з покращення якості продукції; розроблення і впровадження систем управління якістю; організацією виробництва згідно з міжнародними стандартами.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • базові знання гуманітарного та економічного спрямування, що сприяють формуванню особистості, здатності до ефективної комунікаційної взаємодії та використовуються у професійній та соціальній діяльності;
 • фундаментальні теоретичні знання з математики, фізики, інформатики, які використовуються у професійній діяльності;
 • вміння кваліфіковано застосовувати нормативно-технічні документи; здійснювати їх метрологічну експертизу;
 • вміння правильно формулювати і поставити експеримент, виконувати експериментальні дослідження та повірку засобів вимірювання;
 • вміння творчо застосовувати нові підходи до метрологічного забезпечення, робити висновки на основі отриманих результатів про якість вимірювання і стан метрологічного забезпечення;
 • вміння проводити сертифікацію продукції та послуг;
 • вміння здійснювати контроль за дотриманням стандартів на нормоконтроль технічної документації при виготовленні та відновленні продукції;
 • вміння розробляти сертифікати на системи управління якості, складати, оформляти та редагувати нормативно-технічну документацію, вдосконалювати існуючі на підприємстві методи та розробляти нові;
 • вміння вибирати засоби вимірювань для певного виду вимірювань; оцінювати похибки вимірювань та здійснювати випробування засобів вимірювань;
 • вміння здійснювати роботи з проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи;
 • вміння використовувати стандарти з оцінювання характерних властивостей якості продукції;
 • вміння використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації.

Після закінчення університету випускники спеціальності можуть займати провідні посади в службах та органах стандартизації, метрології та сертифікації в бюджетних сферах та на державних підприємствах багатьох галузей, службах митного контролю, на підприємствах адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; що займаються питанням метрології, стандартизації та сертифікації.

Випускники спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" можуть працювати на таких посадах як: інженер з метрології; інженер з налагодження й випробувань; інженер з об’єктивного контролю; інженер з якості; інженер зі стандартизації; інженер із стандартизації та якості; інженер-конструктор; технік з метрології; технік із стандартизації; інспектор з контролю якості продукції.

Рівень Магістр - ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

  

Метою навчання за програмою є сукупність організаційних та технічних питань метрологічного забезпечення виробництва та наукових досліджень, забезпечення якості промислової продукції, проведення експертизи та сертифікації, менеджменту та маркетингу в метрологічній діяльності, удосконалення засобів вимірювальної техніки, а також способи і методи діяльності, спрямовані на забезпечення їх ефективного застосування за призначенням, прогнозування розвитку, проектування, виробництво, модернізація, технічне обслуговування, ремонт, відновлення та зберігання засобів вимірювальної техніки.

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за програмою «Якість, стандартизація та сертифікація». Це затребувані фахівці на сучасному ринку праці, здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку сертифікації та розвиток систем управління якістю на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Така освіта також необхідна фахівцям, які займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції та послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу тощо.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • базові знання щодо теоретичних основ методів оцінки управління якістю продукції та послуг
 • вміння застосовувати основні інформаційно-вимірювальні пристрої та системи;
 • вміння використовувати професійно профільовані знання в галузі математичної статистики, для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання;
 • вміння складати планові та звітні баланси об'єктів метрологічного аудиту, користуватися засобами метрологічного аудиту, проводити метрологічний аудит на виробництві
 • вміння користуватись керівними документами системи сертифікації продукції; організовувати сертифікацію продукції; визначати й аналізувати особливості сертифікації продукції за кордоном.
 • вміння користуватися класифікаторами, довідниками, каталогами, картотеками, покажчиками нормативної, технічної та патентної інформації, науковими періодичними виданнями, довідниковими системами та Internet.
 • вміння розробляти, планувати та проводити заходи з сертифікації промислової продукції із урахуванням досвіду Європейських країн.
 • вміння користуватись основними керівними документами системи сертифікації продукції, забезпечувати та проводити сертифікацію промислової продукції з урахуванням світового досвіду.

Після закінчення університету випускники спеціальності «Якість,стандартизація та сертифікація» можуть працювати на таких посадах які: інженер із стандартизації та якості, фахівець з неруйнівного контролю, інженер із впровадження нової техніки й технології; викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (галузь інженерної справи); інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів.

Місцем роботи і застосування знань випускників є підприємства промисловості, органи місцевого самоврядування, органи сертифікації, випробувальні лабораторії - всюди, де потрібен контроль якості продукції, сертифікація продукції, послуг, робіт, робочих місць, розробка нормативних документів (стандартів, регламентів, склепінь правил і ін.), розробка і сертифікація систем менеджменту якості.