Наука

Рада НДРС

Останнє оновлення: П'ятниця, 29 вересня 2017, 10:40

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
(УкрДУЗТ)

НАКАЗ

25 вересня 2017р.

м. Харків

№ 107

зв’язку з втратою чинності наказ № 144 від 10 жовтня 2016 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Раду науково-дослідної роботи студентів Українського державного університету залізничного транспорту у такому складі:

ПАНЧЕНКО С. В. – голова Ради НДРС, ректор університету, професор;
ВАТУЛЯ Г. Л. – заст. голови Ради НДРС, проректор з наукової роботи, професор;
ВОЙТОВ М. І. – голова первинної профспілкової організації УкрДУЗТ;
МИХАЛКІВ С. В. – завідувач НДЧ, доцент;
ЯНЧЕНКО Л. В. – секретар, провідний інженер НДЧ;
УСТЕНКО О. В. – голова Ради НДРС механіко–енергетичного факультету, професор;
ПАСЬКО О. В. – заст. голови Ради НДРС механіко–енергетичного факультету, доцент;
КОЗАЦЬКА Ю.В. – секретар Ради НДРС механіко–енергетичного факультету, студентка гр.4–IV–В;
СКОРИК О. О. – голова Ради НДРС будівельного факультету, доцент;
ФАСТ Д. А. – заст. голови Ради НДРС будівельного факультету, доцент;
ТРЯКІНА А. В. – секретар Ради НДРС будівельного факультету, студентка гр.3–II–ЗС;
МКРТИЧЬЯН Д. І. – голова Ради НДРС факультету УПП, доцент;
ПРОДАЩУК С. М. – заст. голови Ради НДРС факультету УПП, доцент;
КОЛЕНДА К. О. – секретар Ради НДРС факультету УПП, студент гр. 11–V–ОПУТ;
ПРОГОННИЙ О. М. – голова Ради НДРС факультету ІКСТ, доцент;
ЛАПКО А. О. – секретар ради НДРС факультету ІКСТ, доцент;
КАЛАБУХІН Ю. Є. – голова Ради НДРС економічного факультету, професор;
ЄЛАГІН Ю. В. – заст. голови Ради НДРС економічного факультету, доцент;
КОЛЕСНИК К. Е. – голова Ради НДРС, директор ННЦГО, доцент;
ДОНЕЦЬ С. М. – заст. голови Ради НДРС ННЦГО, доцент;
БОГОУТДІНОВА Д. Д. – секретар Ради НДРС ННЦГО, студентка гр. 1–I–Філ.

2. Затвердити Ради НДРС факультетів в наступному складі:

М е х а н і к о – е н е р г е т и ч н и й:

Устенко О.В. – голова, декан факультету,професор;
Пасько О.В. – заст. голови, доцент;
Козацька Ю.В. – секретар Ради НДРС, студентка групи 4–IV–В;

Члены совета:

Рукавішніков П.В. – заст. декана, старш. викладач;
Пузир В.Г. – в.о. зав. каф. ЕРРС, професор;
Бабаєв М.М. – зав. каф. ЕТЕМ, професор;
Мартинов І.Е. – зав. каф. вагонів, професор;
Фалендиш А.П. – зав. каф. Т і ТД, професор;
Мороз В.І. – зав. каф. М і ПМ, професор;
Тимофеєва Л.А. – зав.каф. ЯССтаТВМ, професор;
Загородний Д.В. – студент гр.1–V–Лм;
Попков В.В. – студент гр.8–V–ЕСКм;

У п р а в л і н н я  п р о ц е с а м и  п е р е в е з е н ь:

Мкртичьян Д.І. – голова, декан факультету, доцент;
Продащук С.М. – заст. голови, доцент;
Коленда К.О. – секретар, студент гр.11– V–ОПУТ.

Члены совета:

Огар О.М. – зав. каф. ЗСВ, професор;
Бутько Т.В. – зав. каф. УЕР, професор;
Лаврухін О.В. – зав. каф. УВКР, професор;
Храбустовський В.І. – зав. каф. ВМ, доцент;
Костиркін О.В. – зав. каф. ОПНС, професор;
Ломотько Д.В. – зав. каф. ТСЛ, професор;
Пустовіт Р.В. – студент гр. 11–V–ОПУТ.

Е к о н о м і ч н и й  ф а к у л ь т е т:

Калабухін Ю.Є. – голова ради НДРС, декан факультету, професор;
Єлагін Ю.В. – заст. голови, доцент економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом.

Члены совета:

Дикань В.Л. – зав. каф. економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, професор; Зоріна О.І. – зав. каф. маркетинг, професор;
Дейнека О.Г. – зав. каф. менеджмент і адміністрування, професор;
Чебанова Н.В. – зав. каф. облік і аудит, професор;
Позднякова Л.О. – зав. каф. економіка бізнесу та управління персоналом на транспорті, професор;
Каменева Н.М. – зав. каф. економічна теорія та право, професор;
Зайцева І.Ю. – зав. каф. управління державними і корпоративними фінансами, професор.

Б у д і в е л ь н и й:

Скорик О.О. – голова, декан факультету, доцент;
Фаст Д.А. – заст. голови, доцент;
Трякіна А.В. – секретар, студент гр. 3–II–ЗС.

Члены совета:

Бабенко А.О. – зав.каф. НГКГ, доцент;
Лобяк О.В. – в.о. зав. каф. БМіГ, доцент;
Плугін А.А. – зав. каф. БМКС, професор;
Воронін С.В. – зав. каф. БКВРМ, доцент;
Даренський О.М. – зав. каф. ККГ, професор;
Бабенко А.О. – зав. каф. НГКГ, доцент;
Мануйленко В.Г. – зав. секцією каф. ККГ, доцент;
Асауленко І.С. – студентка гр. 4–VI–ЗСм;
Биченок І.В. – студент гр. 4–VI–ЗСм.

І н ф о р м а ц і й н о – к е р у ю ч і  с и с т е м и  т а  т е х н о л о г і ї:

Прогонний О.М. – голова, декан факультету, доцент;
Лапко А.О. – секретар ради НДРС факультету, доцент.

Члены совета:

Бойнік А.Б. – зав. каф. АТ, професор;
Мойсеєнко В.І. – зав. каф. СКС, професор;
Штомпель М.А.. – зав. каф. ТЗ, професор;
Вовк Р.В. – зав. каф. фізики, професор;
Каргін А.О. – зав. каф. ІТ, професор;
Бантюков С.Є. – зав. каф. ОТ і СУ, доцент;
Капля А.С. – студент гр. 1–V–АКІТ;
Шпак В.О. – студент гр. 4–V–КІУС;
Перегон К.А. – студентка гр. 5–V–ІКІ.

Н а в ч а л ь н о – н а у к о в и й  ц е н т р  г у м а н і т а р н о ї  о с в і т и:

Колесник К.Е. – голова, директор навчально–наукового центру гуманітарної освіти, доцент; Донець С.М. – заст. голови, доцент;
Богоутдінова Д.Д. – секретар ради НДРС ННЦГО, студентка гр. 1–I–Філ.

Члены совета:

Близнюк Л.М. – зав. каф. історії та мовознавства, доцент;
Петрушов В.М. – зав. каф. філософії та соціології, професор;
Нешко С.І. – зав. каф. іноземних мов, доцент;
Шепеленко Т.В. – в.о. зав. каф. фізичного виховання і спорту, старш. викл.;
Ковальова К.Д. – студентка гр. 1–I–Філ;
Варданян К.В. – студентка гр. 1–I–Філ.

Ректор академии

А. О. Каграманян