Освіта

Перелік спеціальностей

Останнє оновлення: Вівторок, 01 грудня 2015, 12:31

Факультет «Управління процесами перевезень»

- Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)

Сучасні умови експлуатації залізниць висувають високі вимоги до спеціалістів даної спеціальності. Для організації перевезень необхідні знання технічних засобів, рухомого складу, безпеки руху поїздів, особистої безпеки робітників транспорту та пасажирів, збереження вантажів, проектування основних елементів інфраструктури залізничних станцій та вузлів, управління експлуатаційною, комерційною та вантажною роботою.

Випускники факультету повинні вміти складати основні експлуатаційні документи: план формування та графік руху поїздів; розраховувати технічні норми експлуатаційної роботи; складати оперативні плани роботи залізниць, станцій; регулювати вантажо- та пасажиропотоки; аналізувати ефективність роботи залізничних станцій та багато іншого. Для виконання цього студенти вивчають соціально-управлінські дисципліни, економіко-математичні методи, основи програмування, комплекси автоматизованих робочих місць персоналу управління.

Отримавши освіту за даною спеціальністю випускники факультету можуть працювати в комерційних, пасажирських господарствах, службах перевезень залізниць держав СНД, а також у відповідних підрозділах промислового транспорту. Випускники факультету працюють на сортувальних, вантажних та пасажирських станціях, в дирекціях та відділеннях залізниць, обчислювальних центрах та службах залізниць, в проектних та науково-дослідних інститутах залізничного транспорту. Серед них: начальники залізничних станцій та вокзалів, начальники та головні інженери служб та залізниць, чергові по станціях, маневрові та поїзні диспетчера, проектувальники об'єктів залізничного та промислового транспорту.

В межах основної спеціальності ведеться підготовка студентів за спеціалізаціями:

- Спеціалізація «Організація митного контролю»

Студенти, які навчаються за даною спеціалізацією, крім загального обсягу знань основної спеціальності поглиблено вивчають питання організації митного контролю та митного оформлення пасажирів та вантажів на залізничному транспорті. Під час навчання вони набувають практичних навичок у декларуванні вантажів, порядку митного оформлення транспортних засобів, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил на транспорті, а також митно-тарифному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Випускники даної спеціалізації, крім роботи на залізницях та в різноманітних транспортних організаціях державної та недержавної форм власності, можуть працювати на передавальних та прикордонних залізничних станціях у підрозділах митниць.

- Спеціалізація «Організація міжнародних перевезень»

Крім загального обсягу знань в процесі підготовки студенти проходять поглиблене вивчення питань зовнішньоекономічної діяльності, зарубіжної транспортної та економічної географії, функціонування міжнародних транспортних організацій. Студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок як з організації перевезень на залізницях держави, так і міжнародних перевезень в міжнародних транспортних коридорах. Велика увага приділяється вивченню митних операцій, міжнародних транспортних тарифів з перевезень, міжнародного транспортного права.

Випускники даної спеціалізації можуть працювати на передавальних станціях між залізницями держав, у відділах дирекцій та служб зовнішньоекономічних зв'язків, а також у транспортних організаціях різних форм власності пов'язаних з роботою залізниць.

- Спеціалізація «Транспортно-експедиторська діяльність на залізничному транспорті»

Навчання за даною спеціалізацією передбачає поглиблену підготовку студентів з питань експедирування вантажів (у тому числі у зовнішньоекономічній діяльності), визначення тарифів, транспортної та економічної географії, управління вітчизняних та міжнародних транспортних організацій. Значна увага приділяється вивченню технології комерційних та вантажних операцій, міжнародного транспортного права. Студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок з організації мультимодальних перевезень за участю залізниць та інших видів транспорту.

Випускники даної спеціалізації можуть працювати на посадах комерційних агентів, маркетологів як на залізниці так і в транспортно-експедиторських компаніях різних форм власності. Набувши досвіду можуть займати посади завідуючого товарною конторою або заступника начальника станції з організації вантажної та комерційної роботи; ревізора комерційного господарства, керівника транспортної або транспортно-експедиторської компанії, начальника служби комерційної роботи.

- Спеціалізація «Логістичні системи на транспорті»

Студенти, які навчаються за даною спеціалізацією, отримають знання та практичні навички в області логістичного управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками на залізничному транспорті та у сфері бізнесу. Спеціалісти такого напрямку все більше потрібні на ринку праці. Логістичні менеджери потрібні як в звичайних видах логістичної діяльності транспортування, експедирування, складування, вантажопереробки, управління запасами, так і в організації стратегічного планування та управління корпоративною логістичною системою.

Кафедра "Транспортні системи та логістика” здійснює підготовку студентів за спеціалізацією “Логістичні системи на транспорті” кваліфікації бакалавр, спеціаліст та магістр на факультеті управління процесами перевезень.

У процесі навчання студенти спеціалізації “Логістичні системи на транспорті” отримують знання та практичні навички в області логістичного управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками на транспорті і в бізнесі.

Зараз як в Україні так і в інших країнах світу зростає кількість компаній, що мають окремі організаційні структури логістичного управління - служби, відділи, відділення, департаменти логістики. Все більш затребуваними на ринку праці стають логістичні менеджери, причому не тільки в звичних видах логістичної діяльності (транспортування, експедирування, складування, вантажопереробка, управління запасами та митного оформлення), але і як організатори стратегічного планування та управління корпоративною логістичною системою.

Логістиці належить важлива роль в сучасному бізнесі, і цим пояснюється той факт, що все більше фахівців, що добилися успіху в цій галузі, поступово просуваються на вищі посади в керівництві вітчизняних компаній та іноземних корпорацій.

Фахівці в галузі логістики здатні організовувати взаємодію різних видів транспорту, керувати підприємствами, здійснювати планування і розробку стратегії розвитку транспортної системи та сучасного бізнесу в цілому.

- Охорона праці

На сьогодні існує великий дефіцит кваліфікованих фахівців в галузі охорони праці та промислової безпеки, як на залізничному транспорті так і в державі в цілому, і в подальшому попит на них буде лише зростати.

Освіта за даним напрямком дає змогу отримати кваліфікацію, яка має важливе значення для структури залізничного транспорту та поєднує в собі знання і навички не лише з охорони праці але й промислової безпеки та управління процесами перевезень. Фахівці даної галузі зможуть працювати на різних підприємствах і бизнес-структурах, а також можуть входити до складу контролюючих органів держадміністрацій і профспілкових організацій, що контролюють стан охорони праці.

Факультет «Автоматика телемеханіка та зв’язок»

- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Безперебійна робота залізничного транспорту значною мірою залежить від надійного функціонування сучасних автоматизованих інформаційних систем, систем керування процесами перевезень, технологічного зв'язку.

В межах напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” здійснюється підготовка по спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» яка включає в себе три спеціалізації:

 • автоматика та системи управління рухом поїздів;
 • автоматизовані системи технологічного зв'язку на залізничному транспорті;
 • комп'ютерні інформаційно-управляючі системи на залізничному транспорті.

- Спеціалізація «Автоматика та системи управління рухом поїздів»

Системи автоматики і телемеханіки відіграють вирішальну роль в забезпеченні безпеки руху поїздів, сприяють зростанню продуктивності праці залізничників та культури обслуговування пасажирів. Фахівці даної галузі володіють знаннями традиційних та сучасних систем автоматики та телемеханіки за рахунок вивчання перспективних комп'ютерних технологій.

- Спеціалізація «Автоматизовані системи технологічного зв'язку на залізничному транспорті»

Особливості технологічних процесів на залізничному транспорті вимагають використання спеціальних автоматизованих систем технологічного зв'язку, що враховують сучасний стан та перспективи розвитку транспортної системи України. Для опанування на високому професійному рівні автоматизованих систем та мереж технологічного зв'язку залізничного транспорту майбутні фахівці у даній сфері вивчають принципи їх розробки, побудови та реалізації на основі сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.

- Спеціалізація «Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи на залізничному транспорті»

Сучасні інформаційно-управляючі системи на залізничному транспорті створюються на основі комп'ютерної техніки, спеціалізованих контролерів та відповідного програмного забезпечення. При підготовці фахівців даної сфери основна увага приділяється вивченню побудови комп'ютерних та периферійних пристроїв, особливостей розробки та тестування програмного забезпечення, принципам ефективної обробки даних у інформаційно-управляючих системах.

Випускники спеціальності “Автоматика та автоматизація на транспорті” стають спеціалістами дистанцій сигналізації і зв'язку, дорожніх лабораторій, конструкторських бюро, проектних організацій, обчислювальних центрів, інших підприємств як в Україні так і за її межами.

- Системи забезпечення руху поїздів

В межах напряму “Системи забезпечення руху поїздів” здійснюється підготовка по спеціальностям «Системи керування рухом поїздів» та «Автоматизовані системи технологічного зв’язку».

Спеціальність «Системи керування рухом поїздів» включає дві спеціалізації: «Автоматика та комп'ютерні системи керування рухом поїздів» та «Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи».

- Спеціалізація «Автоматика та комп'ютерні системи керування рухом поїздів»

Безперебійна робота залізничного транспорту значною мірою залежить від надійного функціонування сучасних систем залізничної автоматики і телемеханіки, що забезпечують регулювання руху поїздів на станціях, перегонах та ділянках залізниць, автоматизацію поїзних і маневрових переміщень, ефективний контроль за технічним станом рухомого складу та різноманітних об'єктів, дозволяють керувати швидкістю руху поїздів, визначати їх місцезнаходження. Для їх обслуговування потрібні фахівці, які володіють знаннями традиційних (релейно-контактних) систем автоматики та телемеханіки та сучасних систем залізничної автоматики на мікропроцесорній елементній базі, тому при підготовці фахівці в галузі залізничної автоматики значна увага приділяється освоєнню нових інформаційних технологій, ПЕОМ.

- Спеціалізація «Комп'ютерні інформаційно-управляючі системи»

Нині неможливо уявити собі світ, в тому числі і залізничний транспорт, без комп'ютерних систем, тому сучасні інформаційно-управляючі системи на залізничному транспорті створюються на основі комп'ютерного обладнання, контролерів та відповідного спеціалізованого програмного забезпечення. На залізничному транспорті інформаційно-управляючі системи використовуються спільно з системами залізничної автоматики, тому при підготовці фахівців даної сфери значна увага приділяється вивченню комп'ютерної схемотехніки, архітектури комп'ютерних та периферійних пристроїв, проектуванню програмного забезпечення та принципам ефективної обробки даних.

- Спеціальність «Автоматизовані системи технологічого зв’язку»

Реорганізація залізничного транспорту України потребує створення єдиної цифрової телекомунікаційної мережі Укрзалізниці шляхом впровадження сучасних автоматизованих систем технологічного зв'язку з використанням новітніх телекомунікаційних та інформаційних технологій. Автоматизовані системи технологічного зв'язку значно відрізняються від телекомунікаційних систем загального користування за структурою побудови, функціональними параметрами та наданням специфічних послуг зв'язку працівникам залізничного транспорту. У процесі підготовки студенти вивчають новітні технології у галузі телекомунікацій та опановують специфічні автоматизовані системи та мережі технологічного зв'язку залізничного транспорту, що дозволяє майбутнім фахівцям у сфері технологічного зв'язку залізничного транспорту експлуатувати, розробляти та впроваджувати новітні автоматизовані системи технологічного зв'язку залізничного транспорту, а також використовувати отримані знання при організації взаємодії з телекомунікаційними системами та мережами загального користування.

Випускники за напрямком “Системи забезпечення руху поїздів” можуть займати провідні посади в науково-дослідних і проектних організаціях які займаються розробкою, дослідженням та експлуатацією систем забезпечення руху поїздів, підрозділах операторів і провайдерів фіксованого та мобільного зв'язку, послуг Інтернет, інформаційно-обчислювальних центрах, сервісних центрах і центрах технічної підтримки комп'ютерної техніки.

- Телекомунікації

Спеціальність «Телекомунікаційні системі та мережі»

Стрімкий розвиток телекомунікаційних та інформаційних технологій, а також зростання попиту на сучасні послуги зв'язку, забезпечує широку розповсюдженість телекомунікаційних систем та мереж загального користування різноманітного призначення, що обумовлює перспективність фахівців у галузі телекомунікацій, які здійснюють розробку, впровадження, технічне обслуговування та експлуатацію новітніх телекомунікаційних систем та мереж.

Випускники спеціальності “Телекомунікаційні системи та мережі” займають посади на підприємствах зв’язку Укрзалізниці, Укртелекомі та інших Міністерств та відомств. Підготовки спеціалістів вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру та докторантуру з можливістю захисту дисертацій у Спеціалізованій вченій раді за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі».

- Комп’ютерна інженерія

В межах напряму «Комп’ютерна інженерія» здійснюється підготовка по спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

Фахівець зі спеціалізованих комп'ютерних систем здійснює розроблення та технічне обслуговування комп'ютерних комплексів, людино-машинних інтерфейсів, комп'ютерних мереж, займається захистом інформації, комп'ютерною графікою, організацією баз даних, системами штучного інтелекту, володіє сучасними мовами програмування, забезпечує впровадження ІТ-технологій.

Випускники цього фаху потрібні різним підприємствам залізничного транспорту та метрополітенів: депо, інформаційно-статистичним центрам, службам сигналізації та зв’язку, в яких вони зможуть створювати та обслуговувати комп’ютерні мережі, автоматизовані робочі місця, мікропроцесорні системи управління рухом поїздів, а також розробляти та впроваджувати відповідне програмне забезпечення контролерів, АРМів, розподілених комп’терних мереж та систем.

Факультет «Будівельний»

- Залізничні споруди та колійне господарство

Наша спеціальнiсть відкриває випускнику широку перспективу та надає право вибору майбутньої роботи у сфері управління та експлуатації інфраструктури залізниць, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторінгу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд, проектування, вигтовлення та оцінка якості будівельних матеріалів.

Ця спецiальнiсть дозволяє випускнику повнiстю реалiзувати отримані знання у проектних та науково-дослідних органiзацiях, у державних та приватних підприємствах за допомогою комп'ютерних технологій при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних задач.

Високий рівень знань досягається завдяки використанню сучасних форм та оригінальних методик навчання, застосуванню авторських лекційних курсів провідних вчених академії та спеціалістів залізничного транспорту, тривалому досвіду передових навчальних технологій найкращих західних та вітчизняних закладів освіти та наукових шкіл.

В академії студент має можливість поглибити індивідуальну комп'ютерну підготовку для вільного володіння комп'ютерними прикладними пакетами загальних та спеціалізованих програм, та брати активну участь у розробці нових програм та систем в рамках студентської наукової діяльності.

Для вільної орієнтації спеціаліста у сучасних ринкових відносинах значне місце в навчанні надається вивченню макро- і мікроекономіки, банківської справи, володінню податковими питаннями та бізнесом, а також діловому спілкуванню в колективі та керуванню соціальними групами.

При навчанні за спеціалізацією технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту ви зможете разом з висококваліфікованими науковцями кафедр, розробляти нові високоефективні захисні і ремонтні матеріали і технології, навчитися запобігати аваріям та руйнуванню, продовжувати життя мостів та тунелів.

- Промислове і цивільне будівництво

Випускники академії за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізацією «Реконструкція та утримання будівель залізничного транспорту» працевлаштовуються:

 • на залізницях: в службах будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд та їх структурних підрозділах будівельно-монтажних і експлуатаційних управліннях; у службах капітальних вкладень; на підприємствах служб колії мостобудівельних поїздах, мостовипробувальних станціях; на підприємствах інших служб наглядачами будівель (вокзалів, депо та ін.);
 • в проектно-вишукувальних організаціях, у т.ч. таких, що спеціалізуються на реконструкції будівель, мостів, тунелів, інженерних споруд;
 • в будівельних організаціях всіх профілів інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок та ін.;
 • на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій інженерами-технологами, майстрами, начальниками цехів та ін.;
 • організаціях, що експлуатують цивільні та промислові будівлі наглядачами будівель, інженерами та ін.;
 • в організаціях-забудовниках менеджерами проектів, представниками замовника, працівниками технічного нагляду;
 • в державних структурах, що здійснюють нагляд і контроль за будівництвом, інвентаризацію будівель та споруд інспекторами, експертами;
 • в експертних та інжинірингових установах експертами з будівельних конструкцій і будівель;
 • в комерційних структурах, що здійснюють реалізацію будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання.

Ви будете вивчати особливостi проектування, будiвництва, неруйнуючі методи контролю якостi, захисту, вiдновлення, подовження строку служби конструкцiй та будівель у тому числі за допомогою нових високоефективних матеріалів і технологій. Ви зможете виконувати всi види робiт з обстеження стану елементiв та обладнання будiвель, оцiнювати вплив дефектiв та пошкоджень, приймати вiдповiдальнi рiшення. Найшвидша професiйна адаптацiя в умовах виробництва забезпечується вивченням розширеного циклу економiчних дисциплiн, менеджменту та маркетингу, з урахуванням накопиченого досвiду захiдного ринку та особливостей, що склалися та що розвиваються у структурі внутрiшнiх та зовнiшнiх економiчних вiдносин у цiлому та у транспортних галузях.

- Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Ця спецiальнiсть для Вас, якщо Ви бажаєте навчитись:

 • конструювати та експлуатувати пiдйомно-транспортне обладнання, будiвельнi, колійні та вантажно-розвантажувальнi машини з використанням сучасних комп'ютерних технологій та врахуванням досягнень нанотехнології;
 • автоматизувати виробничi процеси на базi сучасної робототехнiки;
 • забезпечити ефективну експлуатацiю практично всiх машин будiвельного виробництва, а також колійного та вантажно-розвантажувального господарства;
 • вирішувати на сучасному рівні складні економічні проблеми, які стосуються експлуатації та використання спеціальної техніки на залізницях.

Під час навчання Ви оволодiєте знаннями з загальноiнженерних та загально-технiчних дисциплiн, вивчите теорiю розрахункiв, конструкцiю, експлуатацiю та ремонт спеціальних машин для залізниць, засвоїте основи логістики при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт залізниці, навчитесь вільно користуватись персональним комп'ютером. Одночасно Вас навчать керувати автомобiлем, трактором та навантажувачем.

Кафедра БКВРМ володiє доброю сучасною базою, у розпорядженнi кафедри спецiалiзованi аудиторiї автомобiлiв і тракторiв, будiвельних і колійних машин і т.п., а також лабораторний павільйон з відповідною технікою.

По закiнченнi академiї, маючи диплом за цiєю спецi-альністю, Ви не будете мати труднощів при влаштуванні на роботу, оскiльки ця спецiальнiсть широка та багатопрофільна.

Факультет «Механічний»

- Локомотиви та локомотивне господарство

У процесі навчання студенти спеціальності “Локомотиви та локомотивне господарство” отримують знання по обладнанню тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, електропоїздів та спеціальної техніки, яка експлуатується на залізницях, а також вивчають сучасний стиль професійної діяльності у комерційних та державних організаційних структурах, одержують навички роботи на сучасних ПЕОМ та їх застосування у системах керування технологічними процесами та системах автоматизованого проектування.

За термін навчання студенти виконують розрахунки конструкцій локомотивів та спеціальної техніки, оволодівають основами теорії надійності, інженерного прогнозування і логістики, робототехніки, технічної діагностики, менеджменту та маркетингу, навчаються обґрунтовувати інженерні та економічні рішення.

Студенти проходять виробничу практику на підприємствах залізничного транспорту Південної, Донецької, Одеської, Львівської, Південно-Західної залізниць, на локомотивобудівельних та локомотиворемонтних заводах. Після закінчення виробничої практики студенти одержують професію слюсаря по ремонту рухомого складу, помічника машинiста тепловоза та електровоза, майстра та технолога з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу. Все це забезпечується високим рiвнем викладання, науково-дослiдною роботою студентiв, реальним курсовим та дипломним проектуванням.

На випускаючій кафедрі працюють академiки, професори, доценти, доктори та кандидати технiчних наук. Постійно діють галузева науково-дослiдна лабораторiя, магістратура, аспiрантура та докторантура, науково-впроваджувальний центр тягового рухомого складу, рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Фахiвцi-локомотивщики працюють на керiвних посадах у Мiнiстерствi інфраструктури України, Укрзалiзницi, управлiннях залiзниць, локомотивобудiвних та локомотиворемонтних заводах. Серед випускникiв викладачі університетів та академій, технiкумiв, коледжів та дортехшкiл, начальники заводiв та локомотивних депо, їх заступники та інші керівники.

Наш випускник - це бакалавр, спеціаліст, магістр високої кваліфікації: менеджер, технолог, експлуатаційник, ремонтник, діагностик.

- Вагони та вагонне господарство

Після закінчення академії інженери цієї спеціальності працюють на підприємствах вагонного господарства залізниць, вагоноремонтних та вагонобудівних заводах, у проектних та науково-дослідних організаціях.

При кафедрі, яка є випускаючою, ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації, працює магістратура, денна та заочна аспірантура. Студенти спеціальності "Вагони та вагонне господарство" отримують професію інженер-механік рухомого складу. Особливо це актуально у теперішній час, коли через територією України будуть прокладені ланки трьох міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія, роботи побудови яких вже виконуються з великою інтенсивністю. Цими шляхами буде успішно експлуатуватися пасажирський та вантажний рухомий склад західноєвропейських і азіатських країн, тому значно зростатиме попит на фахівців нашого профілю.

Сучасний нетяговий рухомий склад включає велику кількість типів вагонів для перевезення різноманітних за номенклатурою вантажів, ізотермічних та рефрижераторних вагонів для швидкопсувних вантажів у поїздах з машинним охолодженням, найсучасніші суцільнометалеві пасажирські вагони з кондиціюванням повітря у салонах, як українських, так і міжнародних залізниць.

Для створення нових конструкцій вагонів та правильної безвідмовної експлуатації існуючого вагонного парку студенти досконало вивчають теорію проектування та конструювання, а також розрахунків вагонів, динамічні процеси при коливальному русі поїздів, системи автоматичних гальм з метою дотримання вимог безпеки руху, основи надійності та технічної діагностики вузлів та деталей, комплекс електричного обладнання, гідравлічні машини та апарати, компресори, холодильні машини та кондиціонери, конструкційні та експлуатаційні особливості контейнерів щодо взаємодії з вагонами, технічне обслуговування вагонів у експлуатації та основи ремонту, автоматизацію виробничих процесів, а також логістичні принципи, менеджмент та маркетинг у вагоноремонтному виробництві.

Підготовку спеціалістів по цій спеціальності проводить кафедра “Вагони”. Для проведення сучасного навчального процесу на високому рівні у складі кафедри є необхідна лабораторна база, що постійно розвивається та поповнюється. На всіх етапах навчання широко використовуються сучасні комп'ютерні та мультимедійні технології.

Колектив кафедри активно реалізує свій творчій потенціал у різних напрямках науково-дослідної роботи. Кафедрою підготовлено більше трьох тисяч спеціалістів, які працюють на різних посадах, як в Україні, так і у державах СНД та дальньому зарубіжжі.

- Електричний транспорт

Якщо Ви схильні до технічної творчості та бачите себе висококваліфікованим фахівцем, що має справу з розробкою, виробництвом та експлуатацією сучасних систем електричного транспорту для залізниць і метрополітенів, то спеціальність “Електричний транспорт” саме для Вас. В межах спеціальності кафедра веде підготовку фахівців для електричного рухомого складу. Інженери зі спеціальності мають справу з розробкою нових видів локомотивів та електронними системами живлення і управління рухомим складом. Після закінчення академії магістр та спеціаліст зі спеціальності обіймає посади управлінського та інженерного персоналу транспортних підприємств різної форми власності, науково-дослідних установ.

За період навчання студенти крім загально-інженерних дисциплін отримують знання з: теорії і конструкції електричного рухомого складу та його системи електропостачання; теорії тягового автоматизованого електроприводу на базі напівпровідникових перетворювачів електричної енергії та його мікропроцесорної системи керування; методів розрахунку систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електричної енергії; теорії побудови автоматизованих систем керування електричним рухомим складом і систем електропостачання; менеджменту та маркетингу.

- Електричні системи та комплекси транспортних засобів

Якщо Ви хочете оволодіти розробкою напівпровідникових систем тягового електроприводу з мікропроцесорним управлінням, автоматизованими системами електропостачання та сучасними підходами до технічної експлуатації електричного рухомого складу, то ваша спеціальність - “Електричні системи та комплекси транспортних засобів”. В межах спеціальності кафедра веде підготовку фахівців з електропостачання для проектування та експлуатації автоматизованих систем електропостачання залізниць та метрополітенів. Після закінчення академії магістр та спеціаліст зі спеціальності обіймає посади управлінського та інженерного персоналу транспортних підприємств різної форми власності, науково-дослідних установ.

Наукоємність залізничного транспорту, його насиченість автоматизованими системами електропостачання, впровадження в експлуатацію нових видів локомотивів з електронними системами живлення і управління, та державна програма розвитку залізничного транспорту передбачають високі кваліфікаційні вимоги до випускників спеціальності.

- Теплоенергетика

Iнженер-теплоенергетик одержує пiдготовку в напрямку економії палива, енергозбереження та екології, яка дозволяє йому виконувати роботи:

 • з проектування, експлуатацiї, ремонту та дослiдження котельних установок, стацiонарних та пересувних силових установок з двигунами внутрiшнього згоряння, компресорних станцiй, теплових мереж, систем опалення, вентиляцiї та кондиціювання повiтря, печей, теплообмiнних апаратiв, холодильних станцiй, водопiдготовчого господарства та ряду іншого теплотехнiчного господарства та енергетичних об'єктiв;
 • з нормування витрат паливно-енергетичних ресурсiв;
 • з розробки та впровадження засобiв та методiв економiї палива та використання вторинних паливно-енергетичних ресурсiв;
 • зі складання екологiчних паспортiв теплотехнiчного технологiчного устаткування та пiдприємства у цiлому;
 • з розробки та впровадження засобiв та методiв зменшення шкiдливих викидiв;
 • з розробки та впровадження безвiдходних технологiй.

Пiдготовка фахiвцiв цього профiлю здiйснюється кафедрою "Теплотехнiка та тепловi двигуни" як на денній, так i на заочній формах навчання. Є група із скоpоченим строком навчання з числа випускникiв технiкумiв.

Кафедра "Теплотехнiка та тепловi двигуни" має високий педагогiчний та науковий потенцiал. Усi викладачi мають науковi ступенi та вчені звання. На кафедрі працює 4 доктори наук, професори. Кафедра здiйснює також пiдготовку фахiвцiв вищої квалiфiкацiї через докторантуру та аспiрантуру.

Після закінчення академії випускник може працювати на залізничному транспорті, в головних управліннях Укрзалізниці, в управліннях залізниць, у депо та на заводах, у науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах, відділах головного енергетика будь-яких заводів, на підприємствах, що забезпечують теплопостачання промислових та житлових об'єктів, на теплових електростанціях, у легкій і харчовій промисловості та організаціях природоохоронної діяльності.

- Якість, стандартизація та сертифікація

Спеціальність “Якість, стандартизація та сертифікація” - напрямку “Специфічні категорії”. Студенти, після одержання бакалаврату будь-якої спеціальності можуть мати диплом спеціаліста чи магістра за кваліфікацією “інженер з якості, стандартизації та сертифікації”.

Студенти цієї спеціальності повинні знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції; методи планування підвищення якості продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається. Проводити оцінку технічного рівня і якості продукції, організовувати системи управління якістю промислової продукції, організовувати та здійснювати випробування і приймання промислової продукції, забезпечувати та проводити сертифікацію промислової продукції, проводити аналіз ринкових можливостей стосовно продукції підприємства, розробляти комплекс маркетингової діяльності, планувати та брати участь у міжнародному маркетингу, розробляти та упроваджувати бізнес-план на підприємстві, розробляти, планувати та проводити заходи з сертифікації промислової продукції, розробляти та впроваджувати вимоги до органів сертифікації продукції, визначати та аналізувати особливості сертифікації продукції за кордоном.

Навчально-виховной процес з підготовки фахівців рівнів «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» здійснюють викладачі кафедри «Матеріали та технологія виготовлення виробів транспортного призначення» (далі МТВ). На кафедрі працюють 12 викладачів. Серед них 3 доктори технічних наук, 4 професора, 4 кандидата технічних наук, 3 доцента, 1 старший викладач, 2 асистента.

Для підготовки фахівців за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» кафедри МТВ залучає висококваліфікованих спеціалістів у даній галузі, а також провідних вчених науково-дослідних установ м.Харкова.

Факультет «Економіка транспорту»

- Облік і аудит

Фахівці цієї спеціальності здатні здійснювати весь комплекс робіт з фінансово-господарчого управління виробництвом, а саме: удосконалення поточного та перспективного планування, оперативний та достовірний облік витрат та результатів виробництва на основі використання комп'ютерних технологій та економіко-математичних моделей в аналізі господарчої діяльності. Вони отримують весь комплекс знань з обліку, контролю та економічного стимулювання виробничо-господарської діяльності на транспорті, у промисловості та будівництві, внутрішньому та зовнішньому аудиті, системі ціноутворення, банківській справі, кредитно-фінансовій системі та ін. Після закінчення випускник отримує кваліфікацію “Економіст”.

По закінченні навчання можливо працювати на посадах бухгалтера та економіста на підприємствах транспорту, промисловості, торгівлі, будівництва та інше. Крім того, у межах основної спеціальності та визначеного терміну навчання здійснюється поглиблена підготовка фахівців, а саме:

 • Контроль та ревізія. Фахівці здатні працювати у контрольно ревізійних службах різних галузей, податкових адміністраціях, контрольно-ревізійному управлінні на посадах інспекторів, консультантів.
 • Облік в управлінні діяльністю підприємств. Фахівці здатні працювати в системі управління та обліково-фінансових службах державних, орендних, акціонерних, приватних та інших підприємств різноманітних галузей народного господарства, на посадах: консультант з економічних питань, бухгалтер, організатор виробничого процесу.
 • Податкова справа. Фахівці можуть працювати в податковій адміністрації, податковій міліції , державному казначействі, державній адміністрації, державному комітеті цін, аудиторських фірмах на посадах інспектор, аудитор, консультант з податкових питань.
 • Облік на залізничному транспорті. Фахівці здатні працювати на всіх структурних підприємствах залізниці локомотивних і вагонних депо, станціях, регіональних представництвах залізниці на посадах: бухгалтер, економіст, ревізор, контролер, аналітик з економічних питань.

- Фінанси і кредит

Протягом навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання та практичні навички при вивченні дисциплін гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної підготовки.

Для опанування цих знань студенти вивчають такі дисципліни:

 • при отриманні базової вищої освіти «Гроші і кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система», «Податкова система», «Банківська справа», «Страхування», «Інвестування», «Фінансовий ринок» та ін.;
 • при отриманні повної вищої освіти «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Міжнародний менеджмент», «Управління фінансовою санацією підприємства» та ін.

Майбутні фахівці за цим напрямком підготовки крім того, вивчають дисципліни галузевого спрямування: «Економіка залізничного транспорту», «Фінанси залізничного транспорту», «Статистика залізничного транспорту», «Бухгалтерський облік на залізничному транспорті», «Фінансовий аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту», «Собівартість і тарифи залізничного транспорту».

Під час навчання студенти отримують безперервну практичну і комп'ютерну підготовку, їх навчання здійснюється з використанням передових технологій і засобів у сучасно обладнаних аудиторіях академії.

Випускники академії, які отримують освіту за напрямком «Фінанси і кредит», це фахівці, які володіють методами вирішення проблем у сфері фінансів, оподаткування, інвестицій, кредиту, грошового обігу, банківської діяльності, страхування, які досконало знають практику фінансових, банківських операцій, що виконуються з використанням новітніх комп'ютерних технологій. Вони володіють професійними знаннями з вирішення питань ефективного управління фінансово-економічними відносинами на залізничному транспорті з урахуванням специфіки галузі.

Майбутні економісти-фінансисти можуть працювати у фінансово-економічних службах підприємств залізничного транспорту та інших галузей, у державних фінансових органах, банках і небанківських кредитних установах, податкових інспекціях, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, страхових і інвестиційних компаніях, біржах та ін. Випускники академії за цим фахом є грамотними фінансовими аналітиками, які вміють об'єктивно і всебічно оцінювати стан фінансової системи, робити обґрунтовані висновки та вносити раціональні пропозиції щодо поліпшення фінансової ситуації в Україні.

- Економіка підприємства

Спеціальність націлена на здобуття, майбутніми фахівцями глибоких знань сутності економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, організаційних основ створення і функціонування сучасного конкурентоспроможного виробництва, планування робіт, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, що дозволить досягти найвищих результатів роботи вітчизняних підприємств.

Фахівці, що отримують освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» мають широку сферу застосування своїх знань, вмінь та навичок:

 • у виробничій діяльності підприємств малого, середнього та крупного бізнесу будь-якої галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг та ін.);
 • у науковій та проектно-конструкторській діяльності технопарків, дослідних інститутів, конструкторських бюро та ін;
 • в управлінській діяльності підприємств та державних органів самоврядування (місцеві органи влади, міські та обласні адміністрації та ін.);
 • в освітянській діяльності (викладачі з економіки підприємства) та інше.

Кафедра «Економіка, організація і управління підприємства», що випускає фахівців за спеціальністю “Економіка підприємтва”, пропонує організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі у межах наукової школи кафедри за напрямками:

 • міжнародні транспортні коридори та єдина транспортна система, організація швидкісного руху, створення сучасних інформаційно-логістичних центрів;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємств;
 • економічна безпека підприємств промисловості та транспорту;
 • економічна психологія та етика підприємницької діяльності.

Майбутні фахівці цієї спеціальності вивчають такі дисципліни: “Організація виробництва”, “Економіка піприємства”, “Стратегія підприємства”, ”Проектний аналіз”, “Економічна діагностика” та інші.

- Маркетинг

Маркетинг відіграє провідну роль в економіці України в умовах становлення і розвитку ринкових економічних відносин. Це зумовлює необхідність застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів. Нині маркетинг для підприємця є тим світилом, яке вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності та непередбачуваності зовнішнього середовища.

Випускники УкрДАЗТ за спеціальністю «Маркетинг» отримують професійні знання та практичні навички, які дозволяють їм впроваджувати маркетингові методи управління, вивчати запити споживачів та кон'юнктуру ринку, проводити маркетингові дослідження та науковий аналіз різних економічних явищ.

Вони здатні:

 • прогнозувати розвиток кон'юнктури ринку;
 • обґрунтовувати інноваційну діяльність фірми;
 • планувати розвиток та стратегію діяльності фірми;
 • оцінювати загальну економічну ефективність роботи та маркетингової діяльності підприємства з реалізації товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик.

Отримавши кваліфікацію "Економіст-маркетолог" випускники зможуть працювати у відділах маркетингу комерційних служб Укрзалізниці, сервіс-центрах пасажирських служб, в управлінні залізницями, а також на підприємствах різних сфер діяльності та форм власності (промислові підприємства; посередницькі та торгові підприємства; банки; біржі; страхові компанії; науково-дослідні заклади; рекламні, консалтингові, туристичні фірми та ін.).

В межах спеціальності здійснюється підготовка фахівців з таких спеціалізацій:

 • Маркетинг на транспорті і в туризмі. Майбутні фахівці з цієї спеціалізації навчаються досліджувати попит на туристичні послуги, розробляти нові види послуг, а саме: гірський, водний, кінний туризм, організовувати туристичні поїзди, займатися рекламою послуг.
 • Комерційно-посередницька діяльність. Ця спеціалізація надасть можливість майбутнім фахівцям організовувати оптову та роздрібну торгівлю, укладати бартерні угоди, працювати з нерухомістю, проводити торги на біржах, виконувати страхові, дилерські та брокерські операції, займатися консалтингом.

- Менеджмент організацій

В умовах розбудови системи управління економічної особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами.

Спеціаліст та магістр з менеджменту організацій і адміністрування це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

Метою підготовки фахівців є формування кадрового складу висококваліфікованих та креативних управлінських працівників, установ і організацій різних форм власності і господарювання.

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» надає комплекс знань в області маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління транспортної логістики тощо.

У процесі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій» студент набуває знання, вміння та компетенції з планування,мотивації, контролю, організації та координації: розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства; прийняття комплексних ефективних управлінських рішень; планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства; організація колективної праці; координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією;регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці; формування та розвиток організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності.

В межах основної спеціальності та визначеного терміну навчання здійснюється поглиблена підготовка фахівців за спеціалізацією:

 • Менеджмент організацій на транспорті Випускники цієї спеціалізації можуть працювати менеджерами на підприємствах транспорту, консультантами в комерційних транспортних установах, займати посади керівників підприємств транспорту.

- Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності

Більшість підприємств потребує лідерів, які мають розуміння і навички роботи в умовах глобальної економіки. Зважаючи на це, у межах підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ми прагнемо розвинути знання про світові економічні, політичні, фінансові, демографічні і культурні тенденції і намагаємось надати концептуальну основу та аналітичні інструменти, необхідні для роботи в глобальному економічному середовищі.

Любий виробник намагається привабити та утримати як можна більше клієнтів, але вдається це не всім. Успіх гарантовано лише тому, хто володіє достатніми знаннями та вмінням у сфері руху товару на ринок, визначенні попиту та пропозицій, стратегічного планування діяльності підприємства.

Товар чи послуги, які мають величезний успіх в одній країні, можуть зазнати повного краху в іншій. Найбільш престижний бренд у світі може не бути популярним в одній з країн. Компанії лідери ринку однієї країни можуть ніколи не скласти конкуренції компаніям на глобальному ринку…

Зважаючи на це, ми надаємо концептуальні моделі прийняття управлінських рішень, аналітичний і практичний інструментарій, необхідний для роботи в локальному та глобальному бізнес середовищі.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» вміти: виводити свою організацію на зовнішній ринок, уміти встановлювати контакти та взаємодіяти з представниками різних країн і відстоювати інтереси своєї країни тобто бути неначе послом своєї країни. Для цього також треба добре знати світову економіку, тонкощі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. До того ж треба добре розумітися в національних та психологічних особливостях різних народів, знати їхні ділові культури. Така діяльність є дуже важливою для майбутнього нашої країни.

Проводячи набір на відносно молоду спеціальність, УкрДАЗТ пропонує вивчення дисциплін з економіки зовнішньоекономічних зв'язків, міжнародного менеджменту, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також вивчення актуальних питань транспортного комплексу України та світу тощо.

Спеціаліст та магістр з менеджменту ЗЕД може працювати менеджером зовнішньо-торгівельної, фінансово-інвестиційної, фондової, митної діяльності в зарубіжних фірмах та інших установах зовнішньоекономічної орієнтації та дає можливість займати посади комісіонерів, валютних брокерів, комерсантів провідних фахівців митної служби тощо.