Кафедри ІКСТ

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 13 березня 2020, 12:57

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з базових дисциплін, пов’язаних із використанням комп’ютерної техніки, для бакалаврів всіх факультетів за всіма напрямами.

Навчальний процес дисциплін кафедри проводиться згідно з навчальними планами та відповідними їм програмами з наступних форм навчання:

  • денне навчання – повна та скорочена форма;
  • заочне навчання – повна та скорочена форма.

У підготовці студентів з основних спеціальностей враховані реальні потреби підприємств залізниць України та їх вимоги до формування відповідних знань, умінь, навичок. При засвоєнні дисциплін кафедри використовуються навчальні програми, тестові завдання, телевізійні та інші технічні засоби. Структура занять – лекції, практичні та лабораторні роботи. Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ.

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

Дисципліна Факультет Спеціальність Програма підготовки
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Математичне моделювання процесів та систем
Силабус

Інформаційно-керуючі системи та технології
Будівельний
Механіко-енергетичний

273- Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство (ВВГ);
Локомотиви та локомотивне господарство (ЛЛГ);
Інфокомунікації та інженерія (ІКІ);
Комп’ютерні мережеві технології (КМТ);
Залізничні споруди та колійне господарство (ЗС);
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УКЗ)
Управління процесами перевезень 275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Алгоритмізація і програмування
Силабус

Інформаційно-керуючі системи та технології

151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (АКІТ)
Інформатика
Силабус
Економічний 051-Економіка Економіка підприємства (ЕП)
076-Підприємство, торгівля та біржова діяльність Підприємництво(П)
075- Маркетинг Маркетинг (М)
072- Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування;
Управління фінансами та рейтинг на світових ринках
071-Облік та оподаткування Облік та оподаткування
073- Менеджмент Управління персоналом та економіка праці (УПЕП);
Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА);
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МЗЕД)
074-  Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (ПУА)
Інформатика
Силабус

Будівельний

192- Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво(ПЦБ)
Інформаційні системи і технології
Силабус
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти 035.041-Германські мови та літератури(переклад включно), перша - англійська Переклад та англійська мова і література (ПАМЛ)
Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
Силабус

Інформаційно-керуючі системи та технології

151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизація та компютерно-інтегровані технології (АКІТ)
Комп'ютерна техніка і організація обчислювальних робіт
Силабус

Інформаційно-керуючі системи та технології

273- Залізничний транспорт Автоматизація та комп’ютерні системи забезпечення рухом поїздів (АКСЗРП)
Комп'ютерна техніка та програмування
Силабус
Управління процесами перевезень 275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);
Організація міжнародних перевезень (ОМП);
Організація митного контролю (ОМК);
Організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД);
Транспортний сервіс та логістика (ТСЛ);
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ);
263- Цивільна безпека

Безпека та охорона праці на залізничному транспорті (БОП);
Екологічний нагляд та цивільна безпека(ЕНЦБ)

Математичні моделі на ЕОМ
Силабус
Механіко-енергетичний 273- Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство(ВВГ);
Вагони та транспортна інженерія(ВТІ);
Мехатроніка у вагонобудуванні (МВ)
Математичне моделювання машин
Силабус
 Будівельний  133- Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ)
Математичне моделювання
Силабус

Будівельний

273- Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ)
192- Будівництво і цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту(БЕІСЗТ)
Обчислювальна техніка та програмування
Силабус

Будівельний

133- Галузеве машинобудування

Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ);
Галузева хімотологія (паливо-мастильні матеріали) (ГХ)

273- Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ);
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ)
192- Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕІСЗТ)
Обчислювальна техніка та програмування
Силабус
Механіко-енергетичний 273- Залізничний транспорт

Вагони та вагонне господарство(ВВГ);
Високошвидкісний рухомий склад (ВШР);
Вагони та транспортна інженерія (ВТІ);
Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту (ААСМЗТ);
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць (ДНКРСЗ);
Електровози та електропоїзди (ЕЕС);
Мехатроніка у вагонобудуванні (МВ);
Локомотиви та локомотивне господарство (ЛЛГ)

144- Теплоенергетика Теплоенергетика (ТЕ);
Енергетичний менеджмент (ЕМ);
Енерго-екологічний контроль і аудит (ЕЕКіА)

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричний транспорт (ЕТ);
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології (ЕРЗТ);
Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт (АДЕЕЧТ);
Електромобілі та електропривод автономного транспорту (ЕЕАТ)
152- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІВТ)
Системне програмне забезпечення
Силабус
Інформаційно-керуючі системи та технології 151-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Мережеві технології та  комп’ютерна техніка
Числові методи і моделювання на ЕОМ
Силабус
Інформаційно-керуючі системи та технології 151-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (АКІТ)
273- Залізничний транспорт Автоматизація та комп’ютерні системи забезпечення рухом поїздів (АКСЗРП)