Кафедри економічного факультету

Короткі історичні відомості щодо створення кафедри «ЕУВКБ»

Останнє оновлення: Вівторок, 03 березня 2020, 10:35

Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» була заснована 14 лютого 2001 року, як кафедра «Економіка підприємства і організація виробництва», у березні 2002 року вона була перейменована у кафедру «Економіка, організація і управління підприємством».

Кафедра «ЕУВКБ» випускає фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства», що була заснована у 1999 р.  (освітньо-кваліфікаційні рівні: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»).

Загальний контингент студентів спеціальності «Економіка підприємства» складає близько 500 чоловік, які отримують освіту за денною та заочною формами навчання на контрактній основі. Також готує спеціалістів за скороченою формою навчання на базі комплексу «ВУЗ-технікум».

З 2000 року при кафедрі випускається збірник наукових праць «Вісник економіки транспорту і промисловості» (головний редактор проф. Дикань В.Л.), що затверджений як фахове видання постановами ВАК України №1-05/6 від 11.06.03 р. та №1-05/4 від 14.10.09 р. За весь період існування збірника наукових праць було опубліковано 68 випусків.

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

На кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д 64.820.05 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.03 та 08.00.04. Головою ради є завідувач кафедри, проф. Дикань В.Л.

За період роботи вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій захистилось 16 докторів економічних наук та понад 110 кандидатів економічних наук.

Для удосконалення самостійної роботи студентів кафедрою постійно проводиться значна видавнича та науково-методична робота. За час існування кафедри підготовлено та надруковано з грифом Міністерства освіти і науки України 39 підручників та навчальних посібників, що застосовуються в навчальному процесі, підготовлено та надруковано 251 методичних вказівок.