Кафедри економічного факультету

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 22 червня 2018, 09:06

Вступ за фахом

Метою дисципліни є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

Маркетинг

Мета: формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах. Формування уявлення про маркетинг та його застосування у практичній діяльності, а також отримання знань, які допоможуть адаптувати компанії, у яких у майбутньому будуть працювати студенти, до потреб ринку і за рахунок цього закріпити своє положення на ринку.

Менеджмент

Мета: сформувати у студентів знання щодо функцій управління та урахування соціально-психологічних аспектів у процесі керівництва організацією, вивчити особливості управління організацією, надати можливість знаходити та реалізовувати управлінські рішення по підвищенню ефективності діяльності організацій.

Маркетингові дослідження

Мета: полягає у наданні знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.

Маркетингова товарна політика

Мета: сформувати у студентів знання щодо маркетингової товарної політики, вивчити особливості функціонування підприємств маркетингової орієнтації, сформувати практичні вміння управляти товарною політикою роздрібних та гуртових підприємств.

Маркетингове ціноутворення

Мета: надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін, управління знижками та розробки маркетингової цінової політики.

Маркетинг промислового підприємства

Мета: вивчення науково-теоретичних і практичних питань діяльності промислових підприємств у ринкових умовах, засвоєння теоретичних, методичних і практичних проблем дослідження ринку промислових товарів, їх споживчих якостей, шляхів підвищення їх конкурентоспроможності, організації інноваційної діяльності на промислових підприємствах (у т. ч., які обслуговують транспортний ринок). Оволодіння методами дослідження практичних ринкових ситуацій та прийняття рішень в умовах швидких змін на ринку./p>

Інфраструктура товарного ринку

Мета: сформувати у студентів знання щодо інфраструктури ринку, технології операцій купівлі-продажу, вивчити особливості функціонування товарного и фондового ринків, сформувати практичні вміння управляти діяльністю посередницьких підприємств, надати можливість знаходити та реалізовувати управлінські рішення по інтенсифікації й підвищенню ефективності комерційно-посередницької діяльності.

Маркетингова політика розподілу

Мета: формування системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору й ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

Маркетингова політика комунікацій

Метою дисципліни є засвоєння знань щодо системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, зарубіжного досвіду товаропросування.

Бренд-менеджмент

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними та практичними засадами актуальних концепцій бренда та брендингу, головними принципами та механізмами з таких напрямків роботи, як роль бренд-менеджменту в організації просування продукту, позиціонування та бренд-менеджмент, інтегровані комунікації бренд-менеджменту, моделі формування та розвитку бренду, особливості управління брендингом, організаційно-економічні аспекти брендингу, марочне бачення, стратегія розуміння та спрямування потреб споживачів, брендинг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу (ККМ), стратегія розвитку бренду як рухомої сили стратегії розвитку бізнесу. 

Товарна інноваційна політика

Метою дисципліни є вивчення головних напрямків розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів, її зміст повинен надати майбутнім спеціалістам з маркетингу достатніх знань із засадних положень товарної інноваційної політики, показати необхідність і ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні нових видів товарів.

Рекламний креатив

Мета: надання знань про методи, прийоми, технології підготовки та організації рекламних кампаній. Формування у студентів уявлення про рекламну діяльність підприємства.

Медіапланування

Мета: надання знань магістрам з маркетингу про методи та технології медіапланування різних інформаційних носіїв при впровадженні рекламних кампаній.

Комерційна діяльність підприємств

Метою дисципліни є надання знань про мету і зміст діяльності торгових посередників.

Маркетинг в туризмі

Мета: заключається в більш глибокому засвоєнні студентами теоретичних основ маркетингової діяльності туристичної фірми на ринку, вивчити особливості функціонування туристичного ринку, сформувати практичні вміння управляти діяльністю підприємств туристичної індустрії.

Організація туристичної діяльності

Мета: надання знань майбутнім спеціалістам про особливості організації туристичної діяльності, інфраструктури туристичної індустрії та управління її розвитком, стратегії та тактики сучасної діяльності туристичної індустрії, визначення організації і технології процесів виробництва та реалізації туристичних послуг, а також вивчення особливостей міжнародного туризму та його розвитку.

Рекламний менеджмент

Мета: надання знань студентам-маркетологам про методи та технології підготовки й організації рекламних кампаній.

Логістичний менеджмент

Мета: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у галузі логістичного менеджменту. Формування розуміння щодо управління логістичною діяльністю підприємства, логістичних стратегій, організаційних структур логістичних підпрозділів.

Стратегічний маркетинг

Метою дисципліни є формування у студентів знання щодо вибору тієї чи іншої стратегії, який визначається зовнішніми умовами, а її реалізація залежить від внутрішньої організації та виконання кожного виду діяльності, навичок аналізувати перспективи розвитку галузі, робити огляд стану галузі в цілому та перспективних планів підприємств-конкурентів зокрема.

Управління якістю транспортних послуг

Метою дисципліни є надання знань про формування достатніх теоретичних знань та практичних навичок щодо регулювання та контролю рівня якості послуг, що надаються підприємствами транспортного комплексу.

Паблік рілейшнз

Метою дисципліни є вивчення сутності, принципів, етичних основ PR як сфери професійної діяльності; особливостей застосування PR в політичній, економічній та інших сферах, а також основних прийомів псевдотехнологій PR. Студентів познайомлять із системою зв'язків з громадськістю, що передбачає планомірно здійснювані зовнішні і внутрішні комунікації між організацією та її громадськістю з метою поліпшення взаємин і досягнення між ними взаєморозуміння.

Маркетинг транспортних послуг

Метою дисципліни є формування у студентів знань щодо роботи в умовах ринкових відносин, навчання їх вирішувати проблеми підвищення доходів підприємств залізниці маркетинговими засобами, вивчення особливостей функціонування транспортного ринку, формування практичних вмінь управляти діяльністю транспортних підприємств, надання можливості знаходити та реалізовувати управлінські рішення по впровадженню маркетингової діяльності в практику підприємств залізничного транспорту, закріплення практичних навичок в роботі з клієнтами, конкурентами, складання планів маркетингу, проведення маркетингових досліджень, розробка нових транспортних послуг, організація просування транспортних послуг на ринку.

Маркетинг закупівель

Мета: формування у студентів уявлення про механізми матеріального забезпечення діяльності підприємства і про місце забезпечення в маркетинговому управлінні.

Бізнес-планування

Метою дисципліни є надання майбутнім спеціалістам теоретичних знань щодо традиційних аспектів функціонування підприємництва в Україні та практичних навичок для відкриття власної справи.

Основи маркетингу та менеджменту, логістики

Метою дисципліни є формування системи базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень, формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції, а також надання знань про сутність, методи і правила логістики як інструмента ринкової економіки.

Поведінка споживачів

Мета: формування системи науково-теоретичних і практичних знань про поведінку споживача, використання цих механізмів для досягнення мети організації. Надання знань щодо чинників впливу на поведінку споживача, визначення етапів процесу принйття рішення про купівлю товару та методів оцінки реакції споживача на маркетингові дії.

Ділова риторика

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань про мистецтво красномовства; основні вимоги до складання промови, правила ведення бесіди. Створення умов для формування практичних навичок виступу перед аудиторією; розвинення навичок ділового спілкування, проведення бесід і нарад, виступів з промовами, ведення переговорів і диспутів.

Психологія ділового спілкування

Мета: знайомство студентів з психологічними особливостями ділового спілкування та особливостями ділового спілкування в різних странах світу; підвишення соціальної компетентності слухачів в цілому, а також в навчанні способам встановлення ефективної комунікації (серед котрих навички активного слухання, роспізнання особливостей партнера по спілкуванню та будування стратегії взаімодії в залежності від цих особливостей, роспізнання бар’єрів спілкування та засвоєння засобів їх подолання, вивчення власних комунікативних стратегій та інш.); оволодіння основними формами ділового спілкування як засобами цівілізованого впливу на діяльність організацій.

Маркетинг послуг

Метою дисципліни є надання знань майбутнім фахівцям про особливості невиробничої сфери та індустрії сервісу.

Економічний аналіз транспортних систем

Метою дисципліни є формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань та практичних навичок з основ аналізу господарської діяльності.

Економічна оцінка маркетингових проектів та бізнес-планів

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного еконо¬мічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

Економічна оцінка ефективності бізнес-планів

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного еконо¬мічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

Прогнозування транспортних послуг

Метою дисципліни є формування у студентів цілісне уявлення про призначення і функції прогнозування і планування в сфері транспортних послуг.

Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного еконо-мічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

Маркетинг у банках

Мета: вивчення науково-теоретичних і практичних питань діяльності банківських установ у ринкових умовах, засвоєння теоретичних, методичних і практичних проблем дослідження ринку банківських послуг, їх споживчих якостей, шляхів підвищення їх конкурентоспроможності. Оволодіння методами дослідження практичних ринкових ситуацій та прийняття рішень в умовах швидких змін на ринку банківських продуктів.

Персональний продаж

Мета: сформувати у студентів знання щодо персональних продаж, вивчити методи персональних продаж, сформувати вміння студентів проводити презентацію товару та спілкуванню.

Світові тенденції транспортних послуг

Метою вивчення вивчення дисципліни є формування загальних відомостей про місце і значення залізничного транспорту провідних країн світу в сучасних умовах і закономірностей його подальшого розвитку.

Контролінг

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних аспектів управлінського обліку; оволодіння технікою роботи з даними управлінського обліку; сприяння формуванню фахівців з обліку та аудиту, які б відповідали новим тенденціям і перспективним вимогам підготовки висококваліфікованих спеціалістів обліково-економічного напрямку з новим мисленням, здатних не тільки спостерігати та реєструвати різні факти господарського життя, але й робити вагомий внесок в справу покращення збереження майна, управління підприємством, підвищення його рентабельності.