Кафедри економічного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 05 травня 2020, 12:01

Науково-практичні напрямки досліджень викладачів кафедри «Управління державними і корпоративними фінансами»

 • управління фінансовими потоками недержавного пенсійного фонду створеного для робітників залізничного транспорту;
 • створення моделі соціального захисту робітників залізничного транспорту;
 • прогнозування цін на фінансових ринках на основі біржової інформації;
 • формування механізму страхових послуг пов’язаних з залізничними перевезеннями;
 • управління інвестиційними ризиками фінансово-кредитної установи;
 • шляхи забезпечення фінансової стійкості страхових компаній;
 • фінансова політика соціально-економічного розвитку підприємств залізничного транспорту;
 • управління фінансовим потенціалом регіону в контексті бюджетної політики України;
 • ціноутворення на банківські продукти з урахуванням економічної цінності;
 • створення механізму фінансової безпеки суб’єктів підприємства;
 • формування портфелю цінних паперів та диверсифікація ризиків пов’язаних з інвестиціями в інструменти фондового ринку;
 • розробка фінансової стратегії діяльності підприємства.

Основні навчальні підручники, посібники та монографіі кафедри:

Фінанси

ЗАЙЦЕВА І.Ю., КАРАЧАРОВА К.А.
Фінанси

Дисципліна «Фінанси» передбачає вивчення суті та ознак фінансів, їх ролі і місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер та ланок фінансової системи. Таким чином, вивчення даної дисципліни формує у майбутніх фахівців систему поглядів і знань, що згодом допоможуть їм у вивченні різних економічних процесів, а також у прийнятті обґрунтованих рішень та управлінні грошовими потоками в усіх сферах фінансової системи. Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Інвестування

ЗАЙЦЕВА І.Ю. БОРМОТОВА.М.В
Інвестування

Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних практичних навичок виконання економічних розрахунків у сфері обґрунтування інвестиційних рішень.У посібнику розглянуто як теоретичні основи інвестування, так і практичні аспекти здійснення реального і фінансового інвестування.

Історія грошей та фінансів

КОЛЕСНИКОВ О.В., БОЙКО Д.І., КОКОВІХІНА О.О.
Історія грошей та фінансів

У навчальному посібнику розглядаються особливості розвитку грошей та фінансів починаючи з часів античності і до сьогодення. Особлива увага приділена грошам і фінансам існуючим у різні часи на землях сучасної України.

Смета проектирование строительства

МАШОШИНА.Т.В.
Смета проектирование строительства

В книге изложен теоретический и практический материал на основе многолетней практической деятельности автора в реальной экономике строительной отрасли по определению затрат труда, не подлежащих прямому количественному учёту при проектировании. Этот материал опирается на фактические данные работы проектных организаций «Харьковпроект», «Укргорстройпроект», «Одессакоммунпроект», «Одессажелдорпроект», «Харьковводоканалпроект», «Харгипротранс», и других. Разработаны конкретные рекомендации и мероприятия не только по сметному нормированию, но и по изучению основ и специфики сметного дела, ориентированных на практическое применение с учётом специализации конкретных строительных работ.

Страхові послуги: навч. посібник

СТЕШЕНКО О.Д.
Страхові послуги: навч. посібник

У навчальному посібнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування, що реалізуються на страховому ринку України. Розглядаються питання, які дають змогу сформувати сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару на страховому ринку, щодо умов та правил здійснення основоположних, класичних видів страхування. Важливість вивчення цієї дисципліни набагато зростає з інтенсивним розвитком вітчизняного страхового ринку. Зміст посібника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Страхові послуги». Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання захисту своїх майнових інтересів від впливу випадкових подій антропогенного, природного та змішаного походження.

Економічні ризики

СТЕШЕНКО О.Д.
Економічні ризики

Розкрито сутність і запропоновано класифікацію підприємницьких ризиків. Розглянуто показники ризику та методи його оцінювання. Наведено класифікацію факторів, що впливають на рівень ризику, й окреслено основні шляхи та методи мінімізації ризику. Охарактеризовано процес управління ризиками. Приділено увагу валютним, інвестиційним ризикам і ризикам в бухгалтерському обліку й аудиті. Розглянуто банкрутство господарюючого суб'єкта.

Теоретико-методологічні основи функціонування фондових бірж

БОРМОТОВА.М.В.
Теоретико-методологічні основи функціонування фондових бірж

У монографії було проведено дослідження теоретичних засад функціонування фондових бірж. На підставі проведених досліджень основних законодавчих актів, які регулюють діяльність ринку цінних паперів України, було виявлено їхню суттєву недосконалість, а іноді навіть невідповідність як міжнародній практиці, так і результатам досліджень вітчизняної економічної науки, що дає підставу констатувати необхідність їхнього подальшого удосконалення та створення умов для адаптації до міжнародних норм і правил.

Управління ризиками

ПИСАРЕВСЬКИЙ І.М., СТЕШЕНКО О.Д.
Управління ризиками

Трансформація системи управління соціальним розвитком вимагає від управлінців нових методів, форм, засобів попередження криз, ризиків, конфліктів. Все це потребує засвоєння управлінцями сучасних методів управління ризиками. Актуальність навчального курсу пов'язана з одного боку, з потребою в сучасних знаннях по проблемі ризик-менеджменту, а з іншого - з його недостатнім методичним забезпеченням. Навчальний посібник надає основні теоретичні підходи до управління ризиками в суспільному розвитку. Для студентів, аспірантів, викладачів, керівників та менеджерів підприємницьких структур, а також усіх, кого цікавить організація ризик-менеджменту.

Економіко-фінансова діяльність підприємств

КОЛЕСНИКОВ О.В.
Економіко-фінансова діяльність підприємств

У посібнику розглянуто багаторічний досвід викладання автором економічних дисциплін для спеціалістів будівельних спеціальностей. Сфера економіко-фінансових відносин між підприємствами та суб’єктами ринкової економіки є важливим питанням при формуванні знань з економіки для майбутніх спеціалістів будівельної галузі. Текст проілюстровано рисунками технологічних процесів будівництва.

Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій

ТРОЙНІКОВА О.М.
Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій

Навчальний посібник підготовлений на кафедрі «Фінанси» УкрДАЗТ містить систематизований виклад теорії і практики економіко-фінансової діяльності організацій будівельної галузі.

Залізнична статистика

ТРОЙНІКОВА О.М.
Залізнична статистика

У посібнику розглянуто основні розділи залізничної статистики згідно з навчальним планом для студентів спеціальності «Управління процесами перевезень». Збирання, способи та методи обробки даних, формулювання висновків та прийняття на їх основі управлінських рішень є важливими питаннями, тому їх знання необхідні при формуванні навичок з ведення статистики для майбутніх спеціалістів з управління процесом перевезень.