Кафедри будівельного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Середа, 06 грудня 2017, 14:55

Кафедра виконує значну науково-дослідну роботу. За час існування кафедри було створено три наукові школи:

  • школа проф. Угінчуса О.А. з теорії та методів розрахунку гідравлічних та гідротехнічних споруд;
  • школа проф. Виноградова О.І. з проблем оптимального проектування;
  • школа проф. Чихладзе Е.Д. з теорії і практики сталебетонних конструкцій.

Проф. Угінчусом О.А. та його учнями розроблені методи розрахунку гідравлічних і гідротехнічних споруд, а саме: проведено компонування гідротехнічних споруд Куйбишевського гідровузла; магістральних каналів Краснодарській зрошувальної системи; проведені модульні дослідження пропускної здатності мостових переходів Пензенського залізничного вузла. Розроблено контрольно-вимірювальні прилади, призначені для спостереження за деформаціями і змінами навантажень в тілі греблі в процесі будівництва та експлуатації. За результатами досліджень проф. Угінчусом О.А. написано 11 монографій, підготовлено 30 кандидатів наук і 2 доктори технічних наук.

УГИНЧУС А.А. Применение показателя сохранения потенциальной энергии потока в инженерной гидравлике

УГИНЧУС А.А. Применение показателя сохранения потенциальной энергии потока в инженерной гидравлике // М., Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре – 1951. – 148с.

У книзі описано показник збереження потенційної енергії потоку і його властивості. Розглянуто перспективи застосування показника збереження потенційної енергії потоку в різних галузях загальної та інженерної гідравліки.

УГИНЧУС А.А. Расчёт фильтрации через земляные плотины

УГИНЧУС А.А. Расчёт фильтрации через земляные плотины // М., СТРОЙИЗДАТ НАРКОМСТРОЯ -1960. - 144 с.

У книзі розглянуто розрахунки фільтрації через земляні греблі на непроникній основі і фільтрації через земляні греблі на проникній основі. Наводяться дані лабораторних експериментів автора і питання дослідження фільтрації в побудованих земляних греблях.

УГИНЧУС А.А. Каналы и сооружения на них

УГИНЧУС А.А. Каналы и сооружения на них // М., ГОССТРОЙИЗДАТ – 1953. - 392 с.

У книзі наведено класифікацію каналів і принципи призначення їх основних розмірів. Розглянуто судноплавні, зрошувальні і енергетичні канали, а також питання, пов'язані з виробництвом і організацією робіт по спорудженню каналів. Описано споруди на каналах. Розглянуто питання експлуатації каналів.

УГИНЧУС А.А. Гидравлические и технико-экономические расчеты каналов

УГИНЧУС А.А. Гидравлические и технико-экономические расчеты каналов // М., СТРОЙИЗДАТ – 1965. – 274c.

У книзі наведено гідравлічні розрахунки каналів. Розглянуто особливості техніко-економічних розрахунків каналів. Описано натурні дослідження каналів і розглянуто деякі питання їх експлуатації.

Проф. Виноградовим О.І. та його учнями виконана загальна постановка задачі оптимального проектування, розглянуто основні поняття математичного програмування та їх інтерпретація, розглянуто інженерні методи оптимізації, визначено властивості оптимальних систем найменшої вартості і найменшої ваги, розроблено варіант градієнтного методу, розвинуто теорію перерізів з параметрами, що розділяються. По цій проблемі відбувся захист 27 кандидатських дисертацій, опубліковано дві монографії, автором яких є проф. О.І. Виноградов.

ВИНОГРАДОВ А.И. Проблема оптимального проектирова-ния в строительной механике

ВИНОГРАДОВ А.И. Проблема оптимального проектирования в строительной механике // Харьков: Вища школа, 1973. – 166 с.

У книзі наводиться загальна постановка завдання оптимального проектування, з'ясовуються основні поняття математичного програмування та їх інтерпретація в завданнях оптимізації типів завдань і методів їх рішення. Розглядаються деякі інженерні методи оптимізації, властивості оптимальних систем найменшої вартості і найменшої ваги. Детально описано розроблений автором варіант градієнтного методу, що враховує механічні властивості систем і дає гарну збіжність. Для сталевих конструкцій з переважаючим згином розвинуто елементи загальної теорії перерізів з параметрами, що розділяються, на основі якої алгоритм оптимізації вдається викласти в загальному вигляді.

ВИНОГРАДОВ А.И. Вопросы расчета сооружений наименьшего веса

ВИНОГРАДОВ А.И. Вопросы расчета сооружений наименьшего веса // М.: Трансжелдориздат, 1955. – 173 с.

У книзі викладено методи розрахунку рівноміцних конструкцій найменшої ваги, що дозволяють при проектуванні досягти значної економії. Книга розрахована на інженерно-технічних і наукових працівників залізничного транспорту, працюючих в області проектування штучних споруд.

Важливим науково-методологічним внеском школи проф. Чихладзе Е.Д. є введення умов контакту між елементами сталебетонних конструкцій в теорію їх розрахунку. Вперше оцінено вплив зчеплення між бетоном і сталлю на їх несучу здатність при різноманітних способах передачі поздовжнього навантаження. Одержано важливі результати в теорії згинання сталебетонних плит. Запропоновано нову математичну модель, яка дозволяє вирішувати проблему вогнестійкості бетонних і сталебетонних конструкцій. За результатами досліджень відбувся захист 30 кандидатських та 1 докторскої дисертацій, опубліковано понад 400 наукових статей, отримано 20 авторських свідоцтв, 8 патентів, видано п'ять монографій.

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., АРСЛАНХАНОВ А.Д., ЧЕРНЕНКО Н.Г. и др. Совершенствование методов расчета и проектирования конструкций и сооружений

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., АРСЛАНХАНОВ А.Д., ЧЕРНЕНКО Н.Г. и др. Совершенствование методов расчета и проектирования конструкций и сооружений // Харьков: ХарГАЖТ, 1996. – 152с.

Розглядаються питання теорії деформації сталебетонних плит; пошуку сімейств рішень в завданнях оптимізації стержневих систем; оптимального проектування сталевих рам промислових будівель і балок прогонових споруд залізничних мостів; вплив швидкості деформації на межу текучості металів; роботи залізобетонних елементів після порушення суцільності бетону; оцінки залишкового терміну служби залізобетонних конструкцій; обліку початкової напруги при оцінці несучої здатності армополі-мербетонних конструкцій, що несе; впровадження сепараторів із скло наповненого поліаміду замість латунних для вагонних самшитових роликопідшипників; ефективності стали.

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., ЖАКИН А.И., ВЕРЕВИЧЕВА М.А. Огнестойкость бетонных и сталебетонных конструкций

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., ЖАКИН А.И., ВЕРЕВИЧЕВА М.А. Огнестойкость бетонных и сталебетонных конструкций // Харьков: ХарГАЖТ, 2000. – 97 с.

Освітлено питання вогнестійкості бетонних і сталебетонних конструкцій. Запропоновано математичну модель, що описує поля температур в твердій, рідкій і газовій фазах бетону. Розроблено методику оцінки межі вогнестійкості, заснована на гідратаційному руйнуванні бетону і оцінці внутрішньопорового тиску. Дано виведення рівнянь рівноваги нерівномірно нагрітої навантаженої сталебетонної плити при двовісному згинанні. Книга призначена для науковців і аспірантів, а також студентів будівельних спеціальностей ВНЗ.

Книга предназначена для научных работников и аспирантов, а также может быть использована студентами строительных специальностей вузов.

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., КИТОВ Ю.П., ВАТУЛЯ Г.Л. Основы расчета и проектирования комбинированных и стальных конструкций

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., КИТОВ Ю.П., ВАТУЛЯ Г.Л. и др. Основы расчета и проектирования комбинированных и стальных конструкций // Киев: Издательство «Транспорт Украины», 2006. – 104 с.

Розглядаються проблеми розрахунку і проектування комбінова-них і сталебетонних конструкцій при силових та температурних впливах. Представлено шпренгельні балки пролітних будов пішохідних мостів, сталебетонні плити та колони. Описано методи силового розрахунку і оптимізації перерізів елементів каркаса.

Книга призначена для фахівців науково-дослідних, проектних і експлуатаційних організацій, викладачів, аспірантів і студентів технічних вищих навчальних закладів.

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., ГАПОНОВА Л.В. Температурно-влажностный режим сталебетонных несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений

ЧИХЛАДЗЕ Э.Д., ГАПОНОВА Л.В. Температурно-влажностный режим сталебетонных несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений // Харьков: ХНАМГ - 2011. – 187 с.

Розроблено методику розрахунку процесу теплопередачі сталебетонних огороджуючих конструкцій. Визначено зміни термічного опору багатопустотних огороджуючих конструкцій, під дією зовнішніх кліматичних чинників. Оцінено вплив елементів сталевої арматури на величину термічного опору. Виконано чисельні дослідження режиму вологості огороджуючих конструкцій за нестаціонарних умов дифузії водяної пари.

На кафедрі працює аспірантура та докторантура зі спеціальностей:

  • будівельна механіка (з 1951 р.);
  • будівельні конструкції, будівлі та споруди (з 1990 р.).

З 1996 року при кафедрі діє спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 64.820.02 за спеціальностями:

  • 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди;
  • 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

Керівництво аспірантурою здійснювали проф. Виноградов О.І., доц. Андрієвський В.Г., проф. Чихладзе Е.Д., проф. Угінчус О.А. та проф. Ярхо О.А. (по кафедрі «Гідравліка та водопостачання»).

Успішно захистили кандидатські дисертації 51 здобувач по кафедрі «Будівельна механіка» та 32 здобувача по кафедрі «Гідравліка». Серед випускників аспірантури по кафедрі – працівники УкрДУЗТ: Кітов Ю.П., Андрієвький В.Г., Єрмак Є.М., Ісіков В.М., Дорошенко О.П., Брадул- Кирилов Б.Г., Мирошнік М.А., Бендюг Д.К., Фесік С.П., Півнєв Ф.О., Васильєв В.Т., Бутенко Ю.І., Храповицький І.С., Белякова Н.О., Любимов А.Г., Черненко М.Г., Маляр В.А., Хливняк Г.Г., Берестянська С.Ю., Ватуля Г.Л., Кобзєва О.М., Єгорова І.М., Борщов В.А., Нєронова Л.П., Веревічева М.А., Лобяк О.В., Глазунов Ю.В., Жакін І.А., Мотовілов О.В., Молдавська Т.А., Опанасенко О.В., Кравців Л.Б., Галагуря Е.І., Петров А.М., Ковальов М.О., Шевченко А.О. та інші.

З 2011 року керівниками аспірантів є доц. Ватуля Г.Л., доц. Веревічева М.А. та доц. Лобяк О.В. У 2015 році відбувся захист двох кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, аспірантами кафедри Головком Д.В. та Ігнатенком А.В. та однієї докторської дисертації - Ватулєю Г.Л.

У 2006 році на базі кафедри створено та ефективно працює Центр діагностики споруд транспортного призначення.