Кафедри будівельного факультету

Навчально-методична робота кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 26 грудня 2017, 12:05

Кафедра виконує значну науково-методичну роботу. За останні роки кафедра розробила і видала типові та робочі програми з опору матеріалів і будівельної механіки для студентів усіх спеціальностей, в тому числі з урахуванням модульної оцінки знань студентів, складено навчальні посібники з кожного розділу курсів, навчальний програмний комплекс на ПЕОМ. Видано підручники з опору матеріалів та будівельної механіки з грифом Міністерства освіти і науки України, лабораторний практикум з опору матеріалів та будівельної механіки, збірник задач.

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д. Опір матеріалів: Підручник для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д. Опір матеріалів: Підручник для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів //
Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 366 с.

Ця книга, яка написана відповідно до програми курсів для транспортних вузів, відрізняється більш поглибленим розгляданням питань розрахунку і поширенням кола задач, що відносилися раніше до теорії пружності. Підручник містить велику кількість докладних прикладів розрахунку, які сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу. При підготовці другого видання до тексту внесено деякі доповнення, які відносяться до динамічних характеристик будівельних матеріалів. Підручник призначений для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів.

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д. Будівельна механіка: Підручник

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д. Будівельна механіка: Підручник
Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 320 с.

Книга написана відповідно до програми курсів для транспортних вузів та відрізняється більш поглибленим розглядом методів розрахунку стержневих систем і поширенням цих методів на системи не стержневі (континуальні). Підручник містить велику кількість докладних прикладів розрахунку, що сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу і застосуванню в практичній діяльності. При підготовці другого видання до тексту внесено доповнення: метод переміщень у матричній формі і метод скінченних елементів на його основі. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки «Будівництво».

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., КІСЛОВ О.Г., КІТОВ Ю.П. Лабораторний практикум з опору матеріалів і будівельної механіки: Навчальний посібник

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., КІСЛОВ О.Г., КІТОВ Ю.П. Лабораторний практикум з опору матеріалів і будівельної механіки: Навчальний посібник – Харків: ХНАДУ, 2008. – 236 с.

Наведено відомості про матеріали, випробувальні машини, системи вимірів. Дано опис 29 лабораторних робіт. У кожній роботі висвітлені короткі історичні відомості, послідовність проведення досліду, контрольні запитання до самоперевірки, наведено бланк випробувань. Лабораторні роботи включають вивчення властивостей матеріалів і конструкцій. Будівельна механіка представлена шістьма роботами, присвяченими дослідженню напружено-деформованого стану ферми, арки, а також перевірки фундаментальних теорем. Книга призначена для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання будівельних та механічних спеціальностей, а також для інженерів, наукових працівників і аспірантів.

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., КІТОВ Ю.П. Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями: Навчальний посібник

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., КІТОВ Ю.П. Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями: Навчальний посібник
Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 231 с.

Даний посібник містить задачі підвищеної складності та різноманітні підходи до їх розв’язання, що сприяє більш поглибленому вивченню курсу опору матеріалів. У другому виданні виправлено погрішності першого видання та введено ряд нових цікавих задач. Посібник призначений для студентів будівельних і механічних спеціальностей.

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., ВЕРЕВІЧЕВА М.А., ГАЛАГУРЯ Є.І. та інші. Основи лінійної теорії пружності, пластичності та повзучості

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., ВЕРЕВІЧЕВА М.А., ГАЛАГУРЯ Є.І. та інші. Основи лінійної теорії пружності, пластичності та повзучості: Навчальний посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 149 с.

У навчальному посібнику викладено основи лінійної теорії пружності, пластичності та повзучості і їхнє застосування розв’язання одномірних, плоских і тривимірних задач. У ньому послідовно відображено основні поняття і результати. Виклад відрізняється повнотою, доступністю і ясністю.

Щорічно в академії проводиться студентська олімпіада під назвою “Розрахунки на міцність”. Переможці беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з опору матеріалів, де неодноразово посідали призові місця серед студентів транспортних навчальних закладів.

У 2012 році методична розробка доц. Лобяк О.В. “Відео уроки з дисципліни “Системи автоматизованого розрахунку конструкцій” стала кращою в академії в номінації “Електронний навчальний посібник”.

Відео уроки з дисципліни “Системи автоматизованого розрахунку конструкцій”

Відео уроки з дисципліни “Системи автоматизованого розрахунку конструкцій”, УкрДАЗТ, 2012.

Курс відео уроків «Системи автоматизованого проектування» повинен навчити студентів кваліфіковано виконувати розрахунки будівельних конструкцій і об'єктів залізничного транспорту із застосуванням сучасних програмних комплексів, вірно розробляти розрахункові схеми і аналізувати результати обчислень. В результаті вивчення курсу студент повинен вміти: самостійно моделювати скінченно-елементні розрахункові схеми будівельних конструкцій і об'єктів залізничного транспорту та оцінювати ступінь їх коректності й адекватності; за допомогою конструкторських систем вміти запроектувати об’єкт вивчення з розробкою технічної документації.

У 2013 році на кафедрі розпочато роботу над створенням електронного навчального курсу з опору матеріалів (розробники доц. Ватуля Г.Л., доц. Веревічева М.А. та доц. Берестянська С.Ю.).

Електронний навчальний курс з опору матеріалів

Електронний навчальний курс з опору матеріалів. – Харків: УкрДАЗТ, 2013.

У навчальному курсі студенти мають можливість ознайомитись з необхідним теоретичним матеріалом, прикладами розрахунку завдань, переглянути лабораторні роботи, які передбачені програмою підготовки за відповідним напрямком. Реалізовано можливість проходження тестування за темою, модулем чи курсом в цілому. На електронному носії передбачено перегляд необхідної нормативної чи довідкової інформації, яка може стати у нагоді при виконанні розрахунково-графічних завдань.

У 2014 році створено програмне забезпечення для роботи з навчально-методичними комплектами дисциплін на електронному носії для студентів усіх спеціальностей, що проходять підготовку на кафедрі.

Навчально-методичні комплекти дисциплін на електронному носії

Навчально-методичні комплекти дисциплін на електронному носії. – Харків: УкрДАЗТ, 2014.

Створено програмне забезпечення для роботи з навчально-методичними комплектами дисциплін, а саме: підручниками та навчальними посібниками, конспектами лекцій та методичними вказівками для виконання розрахунково-графічних та лабораторних робіт, курсових проектів для студентів усіх спеціальностей, що проходять підготовку на кафедрі.

 

У 2015 році видано підручник по динамічним розрахункам конструкцій, який рекомендовано до друку Вченою радою університету.

 >

Динамічні розрахунки конструкцій

ЧИХЛАДЗЕ Е.Д., БЕРЕСТЯНСЬКА С.Ю., ЛИСЯКОВ І.М. Динамічні  розрахунки конструкцій. Підручник - Харків: УкрДУЗТ, 2015.

Підручник написано на основі досвіду викладання курсу будівельної механіки. Зміст підручника відповідає сучасним вимогам рівня підготовки інженерів-механіків. Підручник складається з трьох розділів: коливання систем з одним ступенем свободи; коливання систем з розподіленою масою; динамічні характеристики будівельних матеріалів і конструкцій. Крім теоретичних відомостей підручник містить числові приклади, які враховують особливості розрахунку транспортних споруд. Підручник призначений для студентів та аспірантів будівельних і механічних спеціальностей транспортних вузів.